ดร.พิมพ์ปวีณ์ วัฒนาทรงยศ
ReadyPlanet.com
กำหนดการเรียนฝึกอบรม
การชำระค่าเรียนอบรม
การสั่งซื้อหนังสือ-ซีดี
ผู้เชี่ยวชาญการสั่งจิตฯบำบัด
bulletคำบอกเล่าจากผู้เข้าเรียนฝึกอบรม
bulletกรรมการบริหาร
dot
คณะอาจารย์วิทยากร
dot
bulletDr. Naret Luanpairin
bulletอ.ไกรณพงศ์ วิภพบวรวงศ์
bulletอ.ดร. มนตรี ธีรธรรมพิพัฒน์
bulletดร.พิมพ์ปวีณ์ วัฒนาทรงยศ
bulletอ.นัญนิภาณัฐ จีรานุโกศล
bulletอ.สุวัชชัย แก้วทรัพย์ศักดิ์
bulletอ.ธรรมราช วงค์สุยะ
bulletอ.จักรกฤษณ์ ศักดิ์สุวรรณ
bulletอ.ทวิช พันธุสุขเจริญ
bulletอ.ปนัดดา วิรัชนิดากุล
bulletอ.วรพงษ์ สอนสะอาด
bulletอ. ธนกร โชติธรรมธนากร
dot
หลักสูตรการฝึกอบรม
dot
bulletหลักสูตรพลังจิตใต้สำนึกชั้นต้น
bulletหลักสูตรพลังจิตใต้สำนึกชั้นกลาง
bulletหลักสูตรพลังจิตใต้สำนึกชั้นสูง
bulletหลักสูตรนักสั่งจิตบำบัดมืออาชีพ
bulletหลักสูตร NLP Practitioner
bulletหลักสูตร NLP Master Practitioner
bulletหลักสูตรพลังจิตใต้สำนึกเยาวชน
dot
บทความและอื่นๆ
dot
bulletประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึกอบรม
bulletNLPความหมายและประโยชน์
bulletTestimonial - เกียรติบัตร
bulletบทเรียนแง่คิดสำหรับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
bulletร่วมประชุม World Forum Federation 2012 London
bulletแผนที่ สถานที่จัดการฝึกอบรม
bulletรวมภาพการบรรยายและอบรม
bulletความแตกต่างของคอร์สNLPและคอร์สพลังจิตใต้สำนึก
bulletจรรยาบรรณ นักสั่งจิตบำบัด
bulletพลังที่มีอำนาจมากที่สุดในจักรวาล
bulletภาพในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ทางจิตนานาชาติ
bulletสมองซีกซ้ายและซีกขวา
bulletWhat you will achieve-สิ่งที่ท่านจะประสบความสำเร็จ
bulletเปิดเผยความจริงเกี่ยวกับ " การสะกดจิต "
bulletสั่งจิตแก้ปัญหา 100 เรื่อง
bulletบทสวดพระพุทธคุณ
bulletการสำรวจตรวจสอบการดำเนินชีวิตส่วนตัว
bullet15เรื่องที่สูญเสียเวลาและพลังงานชีวิต
bulletการสั่งจิตด้วยวิธี NLP
bulletโปรแกรมจิตใต้สำนึกสู่ความสำเร็จ
bulletพลังอำนาจแห่งจินตนาการ
bulletสั่งจิตเพื่อชีวิตที่ดีกว่า
bulletความสำคัญของการหายใจกับการสั่งจิตบำบัด
bulletน้องณัฐไม่เขียนหนังสือ
bulletความสัมพันธ์ของจิตสำนึกและจิตใต้สำนึก
bulletนิยามของจิต
bulletสั่งจิต-ศาสตร์ลึกลับ
bulletบำบัดมะเร็งด้วยศาสตร์องค์รวม
bulletกุญแจสู่ความสำเร็จ
bulletคิดเช่นไรชีวิตก็เป็นเช่นนั้น
bulletพลังจิตอำนาจแม่เหล็ก
bulletสั่งจิตฯ สู่นิพพาน
bulletบทสวดอธิษฐานจิต อโหสิกรรม
bulletTHE TOP SECRET : สุดยอดความลับของจักรวาล
dot
Newsletter

dot
dot
Helpful & Useful Links
dot
bulletโรงเรียนของหนู
bulletมูลนิธิเด็ก
bulletมูลนิธิช่วยเด็กยากจน
bulletสถาบันวิทยาศาสตร์ทางจิต
bulletชมรมจิตวิทยาสมาธิ
bulletมูลนิธิเด็กกำพร้าบ้านโสสะ
bulletมูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา(EDF)
bulletมูลนิธิเด็กโสสะ
bulletมูลนิธิบ้านนกขมิ้น
bulletสงเคราะห์เด็กบ้านมหาเมฆ
bulletมูลนิธิดวงประทีป
bulletบริจาคช่วยเหลือผู้ลี้ภัย
bulletชุมชนการให้เพื่อคนไทย
bulletวัดพระบาทน้ำพุ
bulletมูลนิธิชัยพฤกษ์-ช่วยเหลือเด็ก
bulletimdha.com
bulletiact.org
bulletinfinityinst.com
bulletcaliforniainstitute.net


ตรวจสถานะสิ่งของส่งไปรษณีย์

ประกันภัยรถยนต์

เพิ่มเพื่อน


ดร.พิมพ์ปวีณ์ วัฒนาทรงยศ

 

ดร.พิมพ์ปวีณ์ วัฒนาทรงยศ

Pimpawee Watthanasongyot

Ph.D., NLP, C.Ht, AI NLP Master Coach

 

 

ประวัติการศึกษา

• ปริญญาตรี : รัฐศาสตร์ (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัยรามคาแหง

                   นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

• ปริญญาโท : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

   นิติศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

• ปริญญาเอก : การจัดการธุรกิจดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ประสบการณ์ : วิทยากรบรรยาย หน่วยงานภาครัฐและเอกชน

อาจารย์พิเศษ (สถาบันการศึกษา)

• มหาวิทยาลัยบูรพา (สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว) : Strategic Human Resource Management and Organizational Behavior

• สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์(รปศ. : NIDA) : Performance Management , Career Management & Development , Talent Management ,Succession Planning , Human Resources Development

• มหาวิทยาลัยรามคาแหง (คณะบริหารธุรกิจ) : Performance Management

• มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต (คณะบริหารธุรกิจ ภาควิชาทรัพยากรมนุษย์) : วิชา การบริหารค่าตอบแทน และ การบริหารสารสนเทศด้านทรัพยากรมนุษย์

• ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหลักสูตร ปริญญาโท การจัดการทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

• มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (คณะบริหารธุรกิจ) : วิชา ภาวะผู้นาสาหรับผู้บริหาร

• วิทยาลัยพาณิชยการ(บางนา) โครงการทวิภาคี

ประวัติวิทยากร : ดร.พิมพ์ปวีณ์ วัฒนาทรงยศ PhD NLP C.HT 2 | P a g e

การฝึกอบรม

หลักสูตร สถาบันที่จัด

1.หลักสูตร “Modern Manager Program : MMP 46 ”

คณะพาณิชย์ศาสตร์การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2. หลักสูตร “Strategic Management Workshop”

Center for Executive Development Hass School Business. University of California, Berkeley in United Sate of America (USA)

3.หลักสูตร “Advance Research Presentation Symposium in Oversea”

University of Queensland, Brisbane Australia

4.หลักสูตร Total Quality Award(รางวัลคุณภาพแห่งชาติ)

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งประเทศไทย

5.หลักสูตร “ ที่ปรึกษาด้านแรงงานสัมพันธ์”

สภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย

6. The Leadership Grid : Building international capabilities

Grid Business Solution Limited

7.หลักสูตร “ พัฒนาสัมพันธ์ระดับบริหาร รุ่นที่ 19”

รร. กิจการพลเรือน กองทัพบก (พสบ.19)

8.หลักสูตร “ประกาศนียบัตรชั้นสูง กฎหมายภาครัฐ และ กฎหมายมหาชน” รุ่นที่ 12,

สถาบันพระปกเกล้า (ปรม.12)

9.หลักสูตร “Transformative HR system Integrated Human Value to Maximize Organizational Capability”

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

10. Certified Diploma Master of The Arts and Science of Nero Linguistic Programing (NLP) :

The Center of Research and Training Subconscious Power

11. Certified Diploma Master of The Arts and Science of Hypnosis Therapy Training Course (C.HT) :

The Center of Research and Training Subconscious Power

 

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

• Corporate HR Director กลุ่ม บริษัท แพนราชเทวี กรุ๊ป จากัด(มหาชน)

• กรรมการบริหารหลักสูตร และ อาจารย์ประจาหลักสูตรปริญญาโท สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา

• ที่ปรึกษา ด้านการพัฒนาองค์กร บริษัท โออี เอ็นจิเนียริ่ง จากัด

• ที่ปรึกษาการพัฒนาองค์กร นักวิจัย และ วิทยากรนักพัฒนาศักยภาพบุคคล

ประสบการณ์บรรยายหลักสูตรต่างๆใน Public Training หลักสูตร องค์กร/หน่วยงาน

1.เทคนิคการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล

 รพ.บ้านแพ้ว องค์กรมหาชน,

 บริษัท แพนราชเทวี กรุ๊ป

 บริษัท ราชเทวีโฮลิสติก จากัด

2. การวางแผนและพัฒนาสมรรถนะพนักงาน

 กองวิชาการศึกษา กองทัพเรือ

 กรมสอบสวนคดีพิเศษ(DSI) กระทรวงยุติธรรม

3. การจัดทาเส้นทางในการฝึกอบรม(Training Road Map)

 กรมสอบสวนคดีพิเศษ(DSI) กระทรวงยุติธรรม

4. เทคนิคการพูดและการเป็นวิทยากรกระบวนการ

 โรงเรียนกิจการพลเรือน กองทัพบก

5. พัฒนาบุคลิกภาพสู่ความสาเร็จ

 กองสหกรณ์, สานักประชาสัมพันธ์, สานักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขท้ยธรรมธิราช

 สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

 กรมป่าไม้

 สานักงานประกันสังคม

6.การบริการสู่ความเป็นเลิศ

 ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

 สานักงานประกันสังคม

7. Project Management

 สานักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช

8. เทคนิคการจัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน

 กองสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช

9. Strengthen People Strengthen Compensation

 สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย(TMA)

10. เทคนิคการเป็นพี่เลี้ยง

 บริษัท TT&T ประเทศไทย จากัด(มหาชน)

 บริษัท ราชเทวีโฮลิสติก คลินิก

11. HR for Non HR

 บริษัท TT&T ประเทศไทย จากัด(มหาชน)

 บริษัท แพนราชเทวีกรุ๊ป จากัด(มหาชน)

ประวัติวิทยากร : ดร.พิมพ์ปวีณ์ วัฒนาทรงยศ PhD NLP C.HT 4 | P a g e

 บริษัท เด็นโซ่ (Thailand) จากัด

12. Time Management

 บริษัท โออีเอ็นจิเนียริง จากัด

 บริษัท แพนราชเทวีกรุ๊ป จากัด(มหาชน),

 บริษัท ราชเทวีโฮลิสติก คลินิก

13. กลยุทธ์การวางแผนอัตรากาลังพนักงาน 2 รุ่น

 สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย(TMA)

14 Managerial Skill for Supervisor 5 รุ่น

 บริษัท ราชเทวีโฮลิสติก คลินิก

15. การบริหารความขัดแย้งและการเจรจาต่อรอง

 บริษัท เซ็นทรัลห้องปฏิบัติการแห่งประเทศไทย

16. การบริหารความฉลาดทางอารมณ์

 บริษัท เซ็นทรัลห้องปฏิบัติการแห่งประเทศไทย

17. Positive Thinking &Systematic thinking

 บริษัท โออีเอ็นจิเนียริง จากัด

18. Situational Leadership 5 รุ่น

 บริษัท แพนราชเทวีกรุ๊ป จากัด(มหาชน),

 บริษัท ราชเทวีโฮลิสติก คลินิก

19.เทคนิคการให้ข้อมูลย้อนกลับและการให้คาปรึกษา สาหรับหัวหน้างาน

 บริษัท แพนราชเทวีกรุ๊ป จากัด(มหาชน),

 บริษัท ราชเทวีโฮลิสติก คลินิก

 บริษัท TT&T ประเทศไทย จากัด(มหาชน)

 รพ.บ้านแพ้ว องค์กรมหาชน

20. Train the Trainer

 บริษัท อาร์ พีซี อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด

 บริษัท วงศ์พิน จากัด

21. ปลุกพลังจิต เติมพลังใจเพื่อความสาเร็จในงาน

 การไฟฟ้าฝ่ายผลิต(แห่งประเทศไทย)

22. ปลุกพลังจิต พิชิตเป้าหมายในการทางาน

 สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ 5 รุ่น

23. เติมพลังใจ ปลุกพลังจิต พิชิตเป้าหมาย

 บริษัท ราชเทวีโฮลืสติคคลินิก จากัด 10 รุ่น

24. เติมพลังใจ ปลุกไฟฝัน  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต (คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ)

25. เทคนิคการเขียนและการบริหารโครงงานให้ประสบความสาเร็ญ 5 รุ่น

 กองบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา