ดร.วสิษฐ์ พรหมบุตร
ReadyPlanet.com
กำหนดการเรียนฝึกอบรม
การชำระค่าเรียนอบรม
การสั่งซื้อหนังสือ-ซีดี
ผู้เชี่ยวชาญการสั่งจิตฯบำบัด
bulletคำบอกเล่าจากผู้เข้าเรียนฝึกอบรม
bulletกรรมการบริหาร
dot
คณะอาจารย์วิทยากร
dot
bulletDr. Naret Luanpairin
bulletอ.ดร.วสิษฐ์ พรหมบุตร
bulletอ.ไกรณพงศ์ วิภพบวรวงศ์
bulletอ.ดร. มนตรี ธีรธรรมพิพัฒน์
bulletดร.พิมพ์ปวีณ์ วัฒนาทรงยศ
bulletอ.นัญนิภาณัฐ จีรานุโกศล
bulletอ.สุวัชชัย แก้วทรัพย์ศักดิ์
bulletอ.ธรรมราช วงค์สุยะ
bulletอ.จักรกฤษณ์ ศักดิ์สุวรรณ
bulletอ.ทวิช พันธุสุขเจริญ
dot
หลักสูตรการฝึกอบรม
dot
bulletหลักสูตรพลังจิตใต้สำนึกชั้นต้น
bulletหลักสูตรพลังจิตใต้สำนึกชั้นกลาง
bulletหลักสูตรพลังจิตใต้สำนึกชั้นสูง
bulletหลักสูตร NLP ชั้นต้น
bulletหลักสูตร NLP ชั้นกลาง
bulletหลักสูตร NLP ชั้นสูง
bulletหลักสูตรพลังจิตใต้สำนึกเยาวชน
dot
บทความและอื่นๆ
dot
bulletประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึกอบรม
bulletNLPความหมายและประโยชน์
bulletTestimonial - เกียรติบัตร
bulletบทเรียนแง่คิดสำหรับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
bulletร่วมประชุม World Forum Federation 2012 London
bulletแผนที่ สถานที่จัดการฝึกอบรม
bulletรวมภาพการบรรยายและอบรม
bulletความแตกต่างของคอร์สNLPและคอร์สพลังจิตใต้สำนึก
bulletจรรยาบรรณ นักสั่งจิตบำบัด
bulletพลังที่มีอำนาจมากที่สุดในจักรวาล
bulletภาพในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ทางจิตนานาชาติ
bulletสมองซีกซ้ายและซีกขวา
bulletWhat you will achieve-สิ่งที่ท่านจะประสบความสำเร็จ
bulletเปิดเผยความจริงเกี่ยวกับ " การสะกดจิต "
bulletสั่งจิตแก้ปัญหา 100 เรื่อง
bulletบทสวดพระพุทธคุณ
bulletการสำรวจตรวจสอบการดำเนินชีวิตส่วนตัว
bullet15เรื่องที่สูญเสียเวลาและพลังงานชีวิต
bulletการสั่งจิตด้วยวิธี NLP
bulletโปรแกรมจิตใต้สำนึกสู่ความสำเร็จ
bulletพลังอำนาจแห่งจินตนาการ
bulletสั่งจิตเพื่อชีวิตที่ดีกว่า
bulletความสำคัญของการหายใจกับการสั่งจิตบำบัด
bulletน้องณัฐไม่เขียนหนังสือ
bulletความสัมพันธ์ของจิตสำนึกและจิตใต้สำนึก
bulletนิยามของจิต
bulletสั่งจิต-ศาสตร์ลึกลับ
bulletบำบัดมะเร็งด้วยศาสตร์องค์รวม
bulletกุญแจสู่ความสำเร็จ
bulletคิดเช่นไรชีวิตก็เป็นเช่นนั้น
bulletพลังจิตอำนาจแม่เหล็ก
bulletสั่งจิตฯ สู่นิพพาน
bulletบทสวดอธิษฐานจิต อโหสิกรรม
bulletTHE TOP SECRET : สุดยอดความลับของจักรวาล
dot
Newsletter

dot
dot
Helpful & Useful Links
dot
bulletโรงเรียนของหนู
bulletมูลนิธิเด็ก
bulletมูลนิธิช่วยเด็กยากจน
bulletสถาบันวิทยาศาสตร์ทางจิต
bulletชมรมจิตวิทยาสมาธิ
bulletมูลนิธิเด็กกำพร้าบ้านโสสะ
bulletมูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา(EDF)
bulletมูลนิธิเด็กโสสะ
bulletมูลนิธิบ้านนกขมิ้น
bulletสงเคราะห์เด็กบ้านมหาเมฆ
bulletมูลนิธิดวงประทีป
bulletบริจาคช่วยเหลือผู้ลี้ภัย
bulletชุมชนการให้เพื่อคนไทย
bulletสมาคมเหลี่ยมสิริมาร์ฮิลล์
bulletวัดพระบาทน้ำพุ
bulletมูลนิธิชัยพฤกษ์-ช่วยเหลือเด็ก
bulletimdha.com
bulletiact.org
bulletinfinityinst.com
bulletcaliforniainstitute.net


ตรวจสถานะสิ่งของส่งไปรษณีย์

ประกันภัยรถยนต์

เพิ่มเพื่อน

HashFlare


อ.ดร.วสิษฐ์ พรหมบุตร ดร. วสิษฐ์ พรหมบุตร

DBA, NLP, C.Ht

 

ประวัติการศึกษา                -ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ (เหรียญเงิน) เกรดเฉลี่ย 3.49

(ระดับปริญญาตรี-โท-เอก)   สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ (มหาวิทยาลัยแม่โจ้), 2534

-ปริญญาโท สาขาการวางแผนภาคและการวางผังเมือง เกรดเฉลี่ย 3.33

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538

-ปริญญาเอก ด้านการบริหารธุรกิจ

หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (Doctor of Business Administrative - DBA.) เกรดเฉลี่ย 3.80

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2555

ประวัติการศึกษาเพิ่มเติม     -เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต

(ระดับบัณฑิตศึกษา)           (รายวิชาเศรษฐศาสตร์จุลภาค เศรษฐศาสตร์มหภาค การวิเคราะห์เชิงปริมาณ)

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

-ทวิปริญญาโทด้านการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต และรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต

 (รายวิชาหลักการจัดการ การเมืองการปกครองไทย เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

-ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

(รายวิชาการวางแผน และนโยบายสาธารณะ)

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น, 2555

-ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ

(รายวิชาพื้นฐานระบบการศึกษา ทักษะกระบวนการคิดเพื่อการบริหารการศึกษา

ทฤษฎีองค์การและหลักการบริหารแบบบูรณาการ)

มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

-การจัดการดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจ

 (รายวิชาหลักการจัดการ นวัตกรรมทางการตลาด ปรัชญาการจัดการ

การจัดการทางการเงิน  ปรัชญา จริยธรรมทางธุรกิจ สัมมนาทางสถิติ)

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ประวัติการศึกษาเพิ่มเติม     - Mini MBA

(ระดับประกาศนียบัตร)        มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 2541

(ระยะเวลาศึกษารวม 1,080 ชั่วโมง คลอบคลุมด้านเศรษฐศาสตร์สำหรับผู้บริหาร การบริหารทั่วไป การพัฒนาองค์กร การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การบริหารการผลิต การบริหารการตลาด การวิจัยธุรกิจ การบริหารการเงินสำหรับผู้บริหาร การบริหารกลยุทธ์ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ)

- ผู้ชำนาญการ การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (TOTAL QUALITY MANAGEMENT ; TQM)

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย –ญี่ปุ่น), 2542

- ประกาศนียบัตรการวิเคราะห์โครงการสำหรับที่ปรึกษาธุรกิจ

ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และบริษัท เอฟพีเอ็ม แอ๊คฟิน คอนซัลแท้นท์ จำกัด, 2543

(ระยะเวลาศึกษารวม 60 ชั่วโมง คลอบคลุมด้านความรู้พื้นฐานทางบัญชีและการเงิน การวิเคราะห์การเงินธุรกิจ การวิเคราะห์สินเชื่อ การจัดทำประมาณการกระแสเงินสดของโครงการ การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ การปรับโครงสร้างหนี้ทางธุรกิจ)

- การวินิจฉัยและให้คำปรึกษาแนะนำสถานประกอบการ

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย –ญี่ปุ่น), 2544

(ระยะเวลาศึกษารวม 1,044 ชั่วโมง คลอบคลุมด้านการจัดการด้านบัญชีและการเงิน การจัดการด้านการผลิต การจขัดการด้านการตลาด การจัดการด้านแรงงาน การจัดการด้านธุรการ การจัดการด้านการบริหาร)

- ที่ปรึกษาธุรกิจขนาดเล็ก (APEC-IBIZ)

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, 2546

(ระยะเวลาศึกษารวม 215 ชั่วโมง คลอบคลุมด้าน Code of Ethic / Professional Conduct, Counseling and Interpersonal Skill, Problem Solving and Decision Making, Client Assessment Skill, Business Planning, Marketing Management, Financial Analysis, Human Resource Management, Government Regulation and Legal Requirements, E-Commerce, Production Management)

-   Professional Development Certificate of the Advanced Training Course in English Speech & Academic Writing (Singapore Teacher’s Union in co-operative with EDUCARE) –  August 2007

-   Outcome Mapping                              

ศูนย์วิจัยและพัฒนาระหว่างประเทศแคนาดา (IDRC) ร่วมกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

-   Training and Certification Program for APEC - IBIZ Small Business Counselors

-   (ID No.461042)

-   ผู้ชำนาญการ การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (Total Quality Management ; TQM) สถาบันส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย – ญี่ปุ่น) ; สสท.

-   นักวินิจฉัยให้คำปรึกษาแนะนำสถานประกอบการ (รหัสประจำตัว 44 – P2 – R1 – MP – 093)

สถาบันส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย – ญี่ปุ่น) ) ; สสท.

-   มินิ เอ็ม บี เอ

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

-   การวิเคราะห์โครงการ และการวางแผน – การปรับโครงสร้างทางธุรกิจสำหรับที่ปรึกษาธุรกิจ

ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และบริษัท เอฟพีเอ็ม แอ๊คฟิน คอนซัลแท้นท์ จำกัด

Certificate of The Principle of Life Coaching

Thailand Coaching Academy by Jimi the CoachTM, 2556

Certificate of The Life Coaching Practitioner

Thailand Coaching Academy by Jimi the CoachTM, 2556

Certificate for Participant in The Success Principle 1 Year Coaching Program of                 Jack Canfield (‘The Success PrincipleTM’ Personal Coaching Program)

Jack Canfield, 2013

Certificate of the Stakeholder Centered Coaching by Marshall Goldsmith

Dr.Marshall Goldsmith, 2014

-   Certificate of Master of the Art and Science of Neuro Linguistic Programming (NLP)

The Center of Research and Training Subconscious Power, 2556

Certificate of Professional Hypnotherapist

The Center of Research and Training Subconscious Power, 2556

Certificate of NLP for Transformational Coaches & Trainers

ProActive Forum, 2557

 

 

 

ใบรับรองเกี่ยวกับวิชาชีพ

w        Certified Consultant : APEC Business Counselor (ที่ปรึกษาวิชาชีพ APEC IBIZ รุ่นที่ 1)

w        Certified Enterprise Diagnosis and Consultation  (นักวินิจฉัยให้คำปรึกษาแนะนำสถานประกอบการ  รุ่นที่ 1)

w        Certified Financial Advisor (นักวิเคราะห์การเงิน รุ่นที่ 1)

w        Certified Total Quality Management (TQM) Promoter (นักส่งเสริมการจัดการคุณภาพ รุ่นที่ 1)

w        Certified NLP for Transformational Coaches & Trainers

ProActive Forum

w        Certified Life Coaching Practitioner

w       Certified of the Stakeholder Centered Coaching by Marshall Goldsmith

w        Certified of Master of the Art and Science of Neuro Linguistic Programming (NLP)

w        Certified of Professional Hypnotherapist

w       Certified of NLP for Transformational Coaches & Trainers

w        ผู้ตรวจแผนธุรกิจ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs Development)

w        นักวิจัยแห่งชาติ สาขาสังคมศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม.

 

การฝึกอบรมเพิ่มเติม

w        การวิเคราะห์และประเมินผลสถานประกอบการระหว่าง พ.ศ.2540 – 2546 ภายใต้โครงการอบรมนักวินิจฉัยสถานประกอบการสำหรับโครงการชุบชีวิตธุรกิจไทย ระยะที่ 2 ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

w        การเป็นที่ปรึกษามาตรฐานแรงงานไทย

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

w        การวางแผนและการบริหารโครงการ

ส่วนฝึกอบรม กลุ่มบริษัท ซินแคลร์ ไนท์ เมอร์ซ ประเทศออสเตรเลีย

w        การจัดการความเสี่ยงและสัญญา

ส่วนฝึกอบรม กลุ่มบริษัท ซินแคลร์ ไนท์ เมอร์ซ ประเทศออสเตรเลีย

w        การวางแผนเชิงกลยุทธ์

ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ

w        กลยุทธ์การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ

ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ

w        กลยุทธ์การปรับโครงสร้างและการฟื้นฟูกิจการ

ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ

w        กลยุทธ์การแข่งขันทางธุรกิจ

ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ

w        กลยุทธ์การตลาดเฉพาะพื้นที่

ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ

w        การบริหารจัดการภาครัฐและเอกชนที่ดี

คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

w        การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของสถานประกอบการในสภาวะแวดล้อมผันผวน

สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

w        กฎหมายธุรกิจ

สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

w        การจัดการความรู้ (Knowledge Management)                                                   กันยายน 2547         

: จากภาคทฤษฎีสู่ภาคปฏิบัติ                                                                                     

โดย สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

w        เปิดประตูสู่ภาคบริการอย่างเหนือชั้น (Service Quality)                                         กันยายน 2547

โดย สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

w        เสริมทักษะวิทยากร                                                                                            สิงหาคม 2547         

โดย สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

w        TQA-Performance Excellence Application Writing                                            กรกฎาคม 2547       

โดย สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

w        Introduction to Thailand Quality Award (TQA)                                                  มิถุนายน 2547

โดย สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

w        Thailand Quality Award (TQA) - Organizational Assessor                                 พฤษภาคม 2547

โดย สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

w        Balanced Scorecard                                                                                        มีนาคม 2547          

โดย Asian Productivity Organization (APO) ร่วมกับสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

w        การจัดการลอจิสติกส์และห่วงโซ่อุทานชั้นสูง (Advance Logistic & Supply Chain Management)

        โดย สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ                                                                                 มีนาคม 2548    

w        TQC Winner Conference : การนำองค์กร การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การมุ่งเน้นลูกค้าและตลาด การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้ การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล การจัดการกระบวนการ

 โดย สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ                                                                                มิถุนายน 2549

w        TQC Winner Conference : การนำองค์กร การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การมุ่งเน้นลูกค้าและตลาด

การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้ การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล การจัดการกระบวนการ

 โดย สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ                                                                                 มิถุนายน 2550                              

w        Brand Strategy                                                                                                    พฤษภาคม 2550

โดย สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

w        Practical Marketing Plan                                                                                     มิถุนายน 2550

โดย สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

w        ศึกษาดูงานด้านการออกแบบและการปรับเปลี่ยนองค์กร                                           พฤศจิกายน 2552

(Organization Design) ณ ประเทศเกาหลีใต้

ร่วมกับมหาวิทยาลัยบูรพา และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์                                                                                                  

w        Organization Design                                                                                           มีนาคม 2553

by Asian Productivity Organization (APO ) และสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

w        การใช้โปรแกรม LISREL 8.52                                                                                กุมภาพันธ์ 2554

: โปรแกรมทางสถิติสำหรับการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์

โดย สำนักทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

w        การใช้โปรแกรมวิเคราะห์พหุระดับ (HLM) เพื่อการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์              กรกฎาคม 2555

และสังคมศาสตร์

โดย สำนักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

w       Principle of Life Coaching                                                                กุมภาพันธ์ 2556

โดย Thailand Coaching Academy by Jimi the CoachTM

w        Life Coaching Practitioner                                                               พฤษภาคม 2556

โดย Thailand Coaching Academy by Jimi the CoachTM

w        ความสำเร็จสั่งได้ด้วยโปรแกรมจิตใต้สำนึก NLP                                                     มิถุนายน 2556

โดย ดร.บุญเลิศ สายสนิท (สถาบันฝึกอบรมอัมรินทร์ (อัมรินทร์ เทรนนิ่ง))

w        พลังจิตใต้สำนึก                                                                                                  กรกฎาคม 2556

โดย  ดร.บุญเลิศ สายสนิท (ศูนย์ฝึกอบรมพลังจิตใต้สำนึกเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต)

w         Master of the Art and Science of Neuro Linguistic Programming (NLP)         พฤศจิกายน  2556

โดย  ดร.บุญเลิศ สายสนิท (ศูนย์ฝึกอบรมพลังจิตใต้สำนึกเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต)

w        NLP Ready to Take off : ผ่าตัดพฤติกรรม เปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อความเป็นเลิศสูงสุด                                                                                                                                                      สิงหาคม 2556

โดย  ดร.วิศิษฐ์ ศรีพิบูลย์ (สถาบันพัฒนาศักยภาพบุคคลชั้นสูง Smart2Grow)

w        NLP for Transformational Coaches & Trainers by ProActive Forum             ตุลาคม 2557

w        Participant in The Success Principle 1 Year Coaching Program                      สิงหาคม 2556

by Jack Canfield (‘The Success PrincipleTM’ Personal Coaching Program)

w        Stakeholder Centered Coaching by Marshall Goldsmith by Dr.Marshall Goldsmith                                                                                                                                                พฤศจิกายน  2557

w       Appreciative Inquiry (AI) Coaching                                                               กุมภาพันธ์  2558

 

 

ความสนใจ

w        การบริหารยุทธศาสตร์ / การจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management)

w        การพัฒนาองค์กรและการบริหาร – ปรับเปลี่ยนองค์กร (Organization Development, Change & Transformation)

w        การปรับเปลี่ยน / ปรับปรุงกระบวนการ (Process Re – Design / Improvement)

w        การบริหารคุณภาพ (Quality Management) เน้นการพัฒนาคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (Total Quality Management : TQM) และการพัฒนาคุณภาพการบริการ (Service Quality)

w        การออกแบบโครงสร้างเงินเดือน และระบบบริหารเงินเดือน (Compensation Management) และการบริหารผลงาน (Performance Management)

w        การโค้ชงานเพื่อความสำเร็จ การพัฒนาภาวะผู้นำ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Coaching : Life Coaching, Success Coaching, Brain-Base Coaching)

w        การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development)

w        การพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture)

w        การจัดการความรู้ (Knowledge Management) / การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) ที่มีศักยภาพสูง (High Performance Organization)

w        การวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ (Quantitative and Qualitative Research)

 

ขอบเขตความรับผิดชอบของการทำงานในปัจจุบัน

อาจารย์พิเศษ/วิทยากรรับเชิญและผู้ทรงคุณวุฒิ

w        อาจารย์พิเศษ วิชา “Leadership and Corporate Responsibility” หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมป์ฟอร์ด (Stamford International University) กรุงเทพมหานคร

w        อาจารย์พิเศษ วิชา “การวางแผนและบริหารโครงการเชิงกลยุทธ์” หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา (บางแสน) จ.ชลบุรี

w        อาจารย์พิเศษ วิชา “ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม / ธุรกิจเฟรนไชส์ / องค์การและการจัดการ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ / การจัดการคลังสินค้า / การจัดการเชิงกลยุทธ์ / กรณีศึกษาการจัดการธุรกิจค้าปลีก” คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์

w        อาจารย์พิเศษ หัวข้อ “การบริหารโรงงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วย Logistic & Supply Chain management” โครงการส่งเสริมการจัดการที่ยั่งยืนของผู้ประกอบวิสหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รุ่นที่ 4 ภาคตะวันออก โดยความร่วมมือของวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (บางแสน) จ.ชลบุรี และธนาคารกสิกรไทย

w        อาจารย์พิเศษในหัวข้อ “การจัดการวางแผนและบริหารโครงการในงานพัฒนา โดยใช้ Logical Framework หรือ Log Frame” หลักสูตร ศิลปศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

w        อาจารย์พิเศษ  วิชา”การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์” – หัวข้อ “การมุ่งเน้นทรัพยากรมนุษย์ (HR Focus) ตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) / การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (การจัดการคุณภาพ) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

w       อาจารย์พิเศษในหัวข้อ “การบริหารความเสี่ยงในยุคของการเปลี่ยนแปลง” หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต (ภาคพิเศษสำหรับผู้บริหาร) มหาวิทยาลัยเกริก

w        วิทยากรรับเชิญ ในหัวข้อ “การบริหาร และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Human Resource Management/Development)” หลักสูตร Mini HRM รุ่นที่ 5 มหาวิทยาลัยศรีปทุม

w        วิทยากรรับเชิญ ในหัวข้อ “บทบาทของการเป็นที่ปรึกษาธุรกิจ (The Role of Management Consultant )” แก่คณาจารย์ทุกท่านและทุกภาควิชาของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

w        วิทยากรรับเชิญ ในโครงการสัมมนา "การประยุกต์ใช้ตัวชี้วัดและประเมินสมรรถนะในการประเมินผลกิจกรรมด้านกิจการนักศึกษา" แก่ผู้บริหารกลุ่มงานกิจการนักศึกษา และนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม

w        วิทยากรรับเชิญ ในโครงการสัมมนา "เทคนิคการสมัครและสัมภาษณ์งานอย่างมีประสิทธิผล" แก่นักศึกษา ชั้นปีที่ 4   มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ปีการศึกษา 2553 และ 2554

w        วิทยากรรับเชิญ ในการฝึกปฏิบัติการในหัวข้อ “การถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับองค์กรสู่ระดับบุคคล” แก่คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

w        วิทยากรรับเชิญ ในหัวข้อ “การวิจัยง่ายนิดเดียว” แก่คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ศูนย์การศึกษากรุงเทพมหานคร

w        วิทยากรรับเชิญ ในหัวข้อ “สถิติสำหรับงานวิจัย” แก่คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ศูนย์การศึกษากรุงเทพมหานคร

w        วิทยากรรับเชิญ ในหัวข้อ “การวางแผนกลยุทธ์” หลักสูตร การพัฒนาผู้บริหาร DENSO [THAILAND] CO.,LTD.  รุ่นที่ 1 รุ่นที่ 2 และรุ่นที่ 3 คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา

w        กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจแผนธุรกิจ โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (NEC) ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

w        กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการปรับปรุงหลักสูตรการจัดการ / การจัดการธุรกิจค้าปลีก คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์

w        กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการสอบดุษฎีนิพนธ์ นักศึกษาปริญญาเอก / วิทยานิพนธ์ / การศึกษาค้าคว้าอิสระ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซ็นต์จอห์น

w        ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ นักศึกษาปริญญาเอกด้านการจัดการ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

w        กรรมการมูลนิธิการพัฒนาเมืองและชนบทไทย (Thailand Urban and Rural Development Foundation)

w        กรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตจักรพงษ์ภูวนารถ

w        กรรมการอำนวยการโครงการเครือข่ายสุขภาพมาดาและทารก

 

ประสบการณ์ในการทำงานด้านวิทยากร/ โค้ช/ที่ปรึกษาในปัจจุบัน

w        ที่ปรึกษาและนักวิจัยด้านพัฒนาการจัดการองค์กร (Management Development Consultant & Researcher)

w        โค้ชด้านความสำเร็จ (Success Coach) ตามแนวทางการโค้ชงานเพื่อความสำเร็จ การพัฒนาภาวะผู้นำ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Life Coaching, Success Coaching)

w        วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการจัดการธุรกิจ และการพัฒนาการจัดการองค์กร (Business Management / Organization Development Consultant)  ในการสัมมนาและให้คำปรึกษาแนะนำสำหรับองค์กรทั้งภาครัฐ เอกชน รัฐวิสาหกิจ องค์กรอิสระ หัวข้อดังต่อไปนี้ :

w        การพัฒนาวิสัยทัศน์องค์กร (Vision Development)

w        การจัดทำค่านิยมองค์กร  (Core Value)

w        การวิเคราะห์และวางแผนภาพอนาคตขององค์กร (Scenario Analysis and Planning)

w        การวางแผน / การจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Planning / Management)

w        การพัฒนาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (Logistic and Supply Chain)

w        การออกแบบองค์กร (Organization Design)

w        การนำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติด้วย Balanced Scorecard (Strategic Execution with BSC)

w        การออกแบบกระบวนงาน (Value Chain) ระดับการให้บริการ (Service Level Agreement) และพิมพ์เขียวการบริการ (Service Blue Print)

w        การจัดทำดัชนีชี้วัดความสำเร็จของกลยุทธ์ (Key Performance Indicators ; KPIs) การจัดทำดัชนีชี้วัดความสำเร็จจากงานประจำ (Key Result Area ; KRA) และการตั้งเป้าหมาย (Target) การวัด-ประเมินผลงาน

w        การจัดทำดัชนีชี้วัดระดับบุคคล (Individual KPIs)

w        การจัดทำสมรรถนะหลักและสมรรถนะตามหน้าที่ (Core & Functional Competency)

w        การออกแบบโครงสร้างเงินเดือน และระบบบริหารเงินเดือน (Compensation Management)

w        การออกแบบระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Management)

w        การวางแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path)

w        การจัดการคนเก่ง (Talent Management)

w        แผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan)

w        การวิจัยทางธุรกิจ (Business Research)

w        วิทยากรและที่ปรึกษาในด้านการให้คำปรึกษาแนะนำการตรวจวินิจฉัยองค์กร (Organizational Diagnosis)

w        วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management) และการออกแบบเครื่องมือสำหรับการพัฒนาองค์กร (Organization Development Intervention)

w        วิทยากรในหัวข้อการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ (Quantitative and Qualitative Research)

 

ประสบการณ์ในการทำงาน (ปัจจุบัน)

 

ผู้ใช้บริการ

ประเภทองค์กร

ขอบเขตงาน

1.       บริษัท ทีมเทค เวิร์ดไวน์ จำกัด

·        ผู้ผลิตและติดตั้งป้ายโฆษณาขนาดใหญ่

·     วิทยากร/ที่ปรึกษาในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์

2.       บริษัท สันติภาพ (ฮั่วเพ้ง 1958) จำกัด

·     ผู้ผลิตและจำหน่ายผักดองสำหรับประกอบอาหาร

·     วิทยากร/ที่ปรึกษาในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนวิสัยทัศน์ จัดทำแผนที่กลยุทธ์ รวมทั้งกำหนดดัชนีชี้วัดทั้งในระดับองค์กรและในระดับฝ่ายงาน

3.     ฝ่าย Trade Finance ธนาคารกสิกรไทย

·        บริการทางการเงินสำหรับธุรกิจ

·     วิทยากร/ที่ปรึกษาในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำวิสัยทัศน์ ภารกิจ ค่านิยมของฝ่าย Trade Finance

 

4.       บริษัท 304 อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด

·        อินดัสเตรียล ปาร์ค

·        วิทยากร/ที่ปรึกษาในการสัมมนา Balanced Scorecard และการกำหนดดัชนีชี้วัด (KPIs)

5.       บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

·        ผู้ผลิตไม้อัดสำหรับอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์

·     วิทยากร/ที่ปรึกษาในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์

6.       บริษัท มหาจักร ออร์โต้พาร์ท จำกัด

·        ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

·        วิทยากร/ที่ปรึกษาในการสัมมนา Balanced Scorecard และการกำหนดดัชนีชี้วัด (KPIs)

7.          บริษัท ระยองไวร์ จำกัด

·     ผู้ผลิตลวดสำหรับอุตสาหกรรก่อสร้างและอุตสาหกรรมยานยนต์

·     วิทยากร/ที่ปรึกษาในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการกำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ การวางแผนเชิงกลยุทธ์

8.       ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย

·        สหกรณ์ออมทรัพย์

·     วิทยากร/ที่ปรึกษาให้คำปรึกษาในด้านการเตรียมความพร้อมในนำ Balanced Scorecard & KPIs ไปใช้กับหน่วยงานนำร่องและการขยายผลการทั่วทั้งองค์กร

9.          บริษัท โมเดอร์นโฮมโปรดักส์ จำกัด

·        ผู้ผลิต จำหน่ายพรม ให้บริการติดตั้งผ้าม่าน และผู้ให้บริการซ่อมแซม ต่อเติมอาคารรวมถึงบริการอินดัสเตรียล ปาร์ค

·     วิทยากร/ที่ปรึกษาในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการกำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ การวางแผนเชิงกลยุทธ์ของหน่วยงาน

10.       บริษัท ไทย แอร์พอร์ต กราวด์ เซอร์วิส จำกัด (TAGs)

·        บริการขนส่วสัมภาระภาคพื้นดิน

·     วิทยากร/ที่ปรึกษาในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนที่กลยุทธ์ กำหนดดัชนีชี้วัดระดับองค์กรและกระจายดัชนีชี้วัดระดับองค์กรสู่ระดับฝ่ายงานตามแนวทาง TPM (Total Productive Maintenance)

11.       บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง จำกัด

·        ผู้ประกอบการผลิตและจัดจำหน่ายถ่านหิน

·     วิทยากร/ที่ปรึกษาในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดดัชนีชี้วัดจากงานประจำระดับฝ่ายงาน

12.       บริษัท สยามพาณิชย์ ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

·        บริการทางการเงินแก่ผู้จำหน่ายรถยนต์

·     วิทยากร/ที่ปรึกษาในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ Scenario Planning และการกำหนดกลยุทธ์สำหรับ Scenario แต่ละ Scenario

 

13.       บริษัท ภัทรประกันภัย จำกัด (มหาชน)

·        ธุรกิจประกันภัย

·     วิทยากร/ที่ปรึกษาให้คำปรึกษาในด้านการทบทวนวิสัยทัศน์ การกำหนดภารกิจ การกำหนดวัตถุประสงค์ การกำหนดกลยุทธ์ขององค์กรรวมทั้งการจัดทำแผนที่กลยุทธ์และการกำหนดดัชนีชี้วัดระดับองค์กรเพื่อเชื่อมโยงการปรับปรุงกระบวนการด้วย Value Chain (Phase 1)และการนำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติรวมถึงการทบทวนกลยุทธ์ (Phase 2)

14.       บริษัท ศรีอยุทธยาประกันภัย จำกัด (มหาชน)

 

·        ธุรกิจประกันภัย

·     วิทยากร/ที่ปรึกษาให้คำปรึกษาในด้านการปรับระบบการบริหารค่าจ้าง และระบบการบริหารผลงานโดยใช้ดัชนีชี้วัดจากผลงานหลัก หรือ Key Result Area (KRA)

15.       บริษัท ศรีอยุธยาประกันภัย จำกัด (มหาชน)

·        ธุรกิจประกันภัย

 

·        วิทยากร/ที่ปรึกษาให้คำปรึกษาในการ นำระบบบริหารผลงานโดยใช้ดัชนีชี้วัดจากผลงานหลัก หรือ Key Result Area (KRA) สู่การปฏิบัติ (Phase2)

16.       วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)   

·        ธุรกิจประกันภัย

 

·        วิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การวางแผนกลยุทธ์และการจัดทำแผนปฏิบัติการ สำหรับนักบริหารระดับต้น ปี 2551 / 2552 / 2553 รวม 20 รุ่น

17.       เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)   

·        ธุรกิจประกันภัย

·        วิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การวางแผนกลยุทธ์และการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี สำหรับผู้บริหาร ปี 2553 รวม 3 รุ่น

 

18.       NCR Rubber Industrial 

·        ผู้ผลิตและจำหน่ายท่อยางสำหรับอุตสาหกรรม

·     วิทยากร/ที่ปรึกษาให้คำปรึกษาในด้านการทบทวนวิสัยทัศน์ การกำหนดภารกิจ การกำหนดวัตถุประสงค์ การกำหนดกลยุทธ์ขององค์กรรวมทั้งการจัดทำแผนที่กลยุทธ์จัดทำดัชนีชี้วัดความสำเร็จและจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงองค์กรสู่ความเป็นเลิศตามแนวทางของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ หรือ Thailand Quality Award – TQA

19.       บริษัท สามมิตร มอเตอร์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

·        ผู้ผลิตและบริการชิ้นส่วนสำหรับยานยนต์ขนาดใหญ่

·        วิทยากร/ที่ปรึกษาให้คำปรึกษาในด้านการทบทวนวิสัยทัศน์ การกำหนดภารกิจ การกำหนดวัตถุประสงค์ และทบทวน OFI การกำหนดกลยุทธ์ขององค์กรรวมทั้งการจัดทำแผนที่กลยุทธ์จัดทำดัชนีชี้วัดความสำเร็จและจัดทำแผนปฏิบัติการทั้งในระดับหน่วยธุรกิจ  - หน่วยสนับสนุน เพื่อปรับปรุงองค์กรสู่ความเป็นเลิศตามแนวทางของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ หรือ Thailand Quality Award – TQA (Phase 1)และการนำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติรวมถึงการทบทวนกลยุทธ์ (Phase 2)

 

20.       บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)

·        ธุรกิจศูนย์การค้า

·     วิทยากร/ที่ปรึกษาให้คำปรึกษาในด้านการทบทวนวิสัยทัศน์ การกำหนดภารกิจ การกำหนดวัตถุประสงค์ การกำหนดกลยุทธ์ขององค์กรรวมทั้งการจัดทำแผนที่กลยุทธ์ จัดทำดัชนีชี้วัดความสำเร็จทั้งในระดับองค์กร ระดับฝ่ายงาน (Phase 1)

21.       บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)

·        ธุรกิจศูนย์การค้า

·     วิทยากร/ที่ปรึกษาให้คำปรึกษาในการนำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติรวมถึงการทบทวนกลยุทธ์ (Phase 2)

22.       Pegeon Industrial (Thailand) Limited.

·        ผ้าทำความสะอาดอเนกประสงค์

·        วิทยากร/ที่ปรึกษาในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดการเชิงกลยุทธ์ Balanced Scorecard & KPIs แก่ผู้บริหารระดับกลางและผู้บริหารระดับสูง

23.       Chevrolet Sales (Thailand) Limited.

·        ศูนย์จำหน่ายและศูนย์บริการรถยนต์

·     วิทยากร/ที่ปรึกษาในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการวางแผนเชิงกลยุทธ์ Balanced Scorecard & KPIs และการปรับปรุงผลการดำเนินงานจากการใช้ KPIs แก่ศูนย์จำหน่ายและศูนย์บริการรถยนต์ กว่า 50 แห่งทั่วประเทศ

24.       Chevrolet Sales (Thailand) Limited.

·        ศูนย์จำหน่ายและศูนย์บริการรถยนต์

·     วิทยากร/ที่ปรึกษาในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการEffective Problem Solving แก่เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าของศูนย์จำหน่ายและศูนย์บริการรถยนต์ กว่า 50 แห่งทั่วประเทศ

25.       Chevrolet Sales (Thailand) Limited.

·        ศูนย์จำหน่ายและศูนย์บริการรถยนต์

·        วิทยากร/ที่ปรึกษาในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Managing Service Process แก่ผู้จัดการศูนย์จำหน่ายและศูนย์บริการรถยนต์ กว่า 50 แห่งทั่วประเทศ

26.       บ.ไอดีซี อินโฟ ดิสทริบิวเตอร์ เซ็นเตอร์ จำกัด

·        ธุรกิจสิ่งพิมพ์

·        วิทยากรที่ปรึกษาให้คำปรึกษาในการจัดทำแผนธุรกิจ การกำหนดดัชนีชี้วัดและการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี

27.       โตชิบา สตอเรจ ดีไวส์ (ประเทศไทย) จำกัด

·        ผู้ผลิตชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิคส์

·        วิทยากร/ที่ปรึกษาในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การวางแผนเชิงกลยุทธ์

28.       บ.ซันเด้น (ประเทศไทย) จำกัด

·        ธุรกิจผลิตชิ้นส่วน และเครื่องทำความเย็น

·        ที่ปรึกษาการปรับระบบบริหารค่าจ้าง และระบบการบริหารผลงานสู่ความเป็นเลิศ ครอบคลุมการทบทวนทิศทางองค์กร การกำหนดดัชนีชี้วัดความสำเร็จระดับองค์กร ฝ่ายและส่วนงาน การกำหนดสมรรถนะที่จำเป็นทั้งในระดับองค์กร ฝ่ายและส่วนงาน การทบทวนและปรับปรุงระบบการวัดและประเมินผลการปฏิบัติงาน

29.       บริษัท กะรัต ฟอเซท จำกัด

·        สุขภัณฑ์ / ก็อกน้ำ

·        วิทยากร/ที่ปรึกษาในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดการเชิงกลยุทธ์ Balanced Scorecard & KPIs แก่ผู้บริหารระดับกลางและผู้บริหารระดับสูง

30.       บ.ชัยพัฒนาขนส่ง เชียงใหม่ จำกัด

·        ธุรกิจขนส่ง

·        วิทยากรโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การวางแผนยุทธศาสตร์และการนำยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ การกำหนดดัชนีชี้วัดความสำเร็จระดับองค์กร ฝ่ายและส่วนงาน

31.    ฝ่ายครัวการบิน บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน)

·        ผลิตอาหารสำหรับสายการบินและภัตตราคาร

·     วิทยากร/ที่ปรึกษาในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนวิสัยทัศน์ จัดทำแผนที่กลยุทธ์และการจัดทำแผนปฏิบัติการ

32.       การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)

·        ผู้ให้บริการไฟฟ้าในพื้นที่ภูมิภาค

·        ที่ปรึกษาในโครงการจัดทำข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service Level Agreement : SLA) Service Blue Print และงานพัฒนาระบบประกันคุณภาพงาน (Quality Assurance : QA) และแบ่งปันประสบการณ์ในการกำหนดเส้นทาง (Roadmap) การพัฒนาองค์กรตามระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Performance Appraisal – SEPA)

33.     สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

·        ส่วนราชการ

·     วิทยากร/ที่ปรึกษาในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการกำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ การวางแผนเชิงกลยุทธ์ของหน่วยงาน

34.     สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

·        หน่วยงานในกำกับของกระทรวงอุตสาหกรรม

·     วิทยากร/ที่ปรึกษาในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการกำหนดดัชนีชี้วัด (KPIs) ระดับองค์กรและระดับฝ่ายงาน

35.     สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์

·        ส่วนราชการ

·        วิทยากร/ที่ปรึกษาในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้าน Result Based Management (RBM) , Balanced Scorecard & KPIs ระดับองค์กรถึงระดับบุคคล และการเชื่อมโยงดัชนีชี้วัดกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน

36.       สำนักงานบริการสารสนเทศภาครัฐ

·        ส่วนราชการ

·     วิทยากร/ที่ปรึกษาในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนที่กลยุทธ์ รวมทั้งกำหนดดัชนีชี้วัดทั้งในระดับองค์กร

37.     โครงการเครือข่ายสุขภาพมารดาและทารกเพื่อครอบครัวของเด็กและเยาวชนไทยในพระอุปถัมภ์ฯ

·        โครงการในพระอุปถัมภ์ฯ

·        วิทยากร/ที่ปรึกษาในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ แผนที่ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ

 

 

 

 

 

 

 

 

38.     โครงการเครือข่ายสุขภาพมารดาและทารกเพื่อครอบครัวของเด็กและเยาวชนไทยในพระอุปถัมภ์ฯ (ระยะที่ 1/2/3)

·        โครงการในพระอุปถัมภ์ฯ

 

 

 

 

·     วิทยากร/ที่ปรึกษาในการนำยุทธศาสตร์เครือข่ายกลางสู่การปฏิบัติ ครอบคลุมการประเมินช่องว่างและการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ แผนที่ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ ให้แก่โรงพยาบาลในพื้นที่เขตนำร่องภาคเหนือ (เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง) ตะวันออกเฉียงเหนือ (ขอนแก่น มหาสารคาม หนองคาย อุดรธานี สุรินทร์) ใต้ (สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สุราษฎร์ธานี ยะลา ปัตตานี นราธิวาส) ภาคกลางและกรุงเทพมหานครฯ

39.       กระทรวงยุติธรรม (สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวง)

·        ส่วนราชการระดับกระทรวง

·        วิทยากร/ที่ปรึกษาในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ.2551 – 2555 ของกระทรวงยุติธรรม  และส่วนราชการ – หน่วยงานในสังกัดจำนวน 13 หน่วยงาน เช่น สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมกรมคุมประพฤติ   กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกรมบังคับคดี   กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน   กรมราชทัณฑ์   กรมสอบสวนคดีพิเศษ   สถาบันนิติวิทยาศาสตร์  สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เป็นต้น

40.       กระทรวงอุตสาหกรรม

·        ส่วนราชการระดับกระทรวง

·     ทีมที่ปรึกษาในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ พ.ศ.2554-2557 ของกระทรวงอุตสาหกรรมและสำนักปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

41.       มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

·        มหาวิทยาลัย

·     วิทยากรโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับองค์กรสู่ระดับบุคคล

42.       มหาวิทยาลัยศรีปทุม

·        สถาบันการศึกษาเอกชน

·        วิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจของหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยศรีปทุม (บางเขน) 7 กลุ่มภารกิจ รวมทั้งสิ้น 30 หน่วยงาน

43.       วัฒนาวิทยาลัย   

·        โรงเรียนประจำสตรีเอกชน

·     วิทยากร/ที่ปรึกษาให้คำปรึกษาในด้านการทบทวนวิสัยทัศน์ การกำหนดภารกิจ การกำหนดวัตถุประสงค์ การกำหนดกลยุทธ์ขององค์กรรวมทั้งการจัดทำแผนที่กลยุทธ์จัดทำดัชนีชี้วัดความสำเร็จและจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงองค์กรสู่ความเป็นเลิศตามแนวทางของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ หรือ TQA

44.       สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร

 

·        ส่วนราชการ

·     วิทยากรที่ปรึกษาให้คำปรึกษาในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร 2552 – 2555 และแผนปฏิบัติการ 2552

 

45.       กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

·        ส่วนราชการ

·        ที่ปรึกษาการออกแบบระบบบริหารผลงาน ครอบคลุมการทบทวนทิศทางองค์กร การทบทวนดัชนีชี้วัดความสำเร็จระดับองค์กรและฝ่ายงาน

46.     โครงการพัฒนาฐานข้อมูลด้านผลิตภาพของอุตสาหกรรมไทย ระยะที่ 2 (PICS#2)

 

·        กระทรวงอุตสาหกรรม

·        วิทยากรที่ปรึกษาหลัก 7 โปรแกรม 21 หลักสูตร รับผิดชอบในการพัฒนาหลักสูตรและบรรยายหัวข้อการจัดการโดยใช้ข้อมูลจริง ด้วยการจัดการเชิงกลยุทธ์, The Balanced Scorecard, Key Performance Indicator

47.       สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

·        ส่วนราชการ

·        วิทยากรในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การปรับปรุงกระบวนการมุ่งเน้นผู้รับบริการตามแนวทางของเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

48.       กรมการปกครอง

กระทรวงมหาดไทย

·        ส่วนราชการ

·        วิทยากรโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การวางแผนยุทธศาสตร์และการนำยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ

49.       กรมการขนส่งทางน้ำ

และพาณิชยนาวี

·        ส่วนราชการ

·        วิทยากรโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การกำหนดตัวแบบการดำเนินงานขององค์กร (Corporate Model) การทบทวนสภาพแวดล้อมระดับองค์กรและฝ่ายงาน

50.       กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

·        ส่วนราชการ

·        ที่ปรึกษาให้คำปรึกษาในด้านการปรับปรุงกระบวนการมุ่งเน้นผู้รับบริการตามแนวทางของเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวดที่ 6 (การจัดการกระบวนการ)

51.       กรมอุตุนิยมวิทยา

·        ส่วนราชการ

·     วิทยากร/ที่ปรึกษาในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการบูรณาการ การวิเคราะห์ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (PART) การเกณฑ์การบริหารจัดการคุณภาพภาครัฐ (PMQA) และการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจ (VFM)

52.       สำนักงบประมาณ

·        ส่วนราชการ

·     นักวิจัย/ที่ปรึกษาในโครงการจัดทำตัวชี้วัดที่เชื่อมโยงผลผลิตและผลลัพธ์ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

53.       สำนักงาน ปปช.

·        องค์กรอิสระ

·        ที่ปรึกษาให้คำปรึกษาในด้านการปรับปรุงกระบวนการให้บริการ (Process Improvement)

54.     สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลตำรวจ

·        สหกรณ์ออมททรัพย์

·        วิทยากรโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การวางแผนกลยุทธ์ การนำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ และการกำหนดดัชนีชี้วัดความสำเร็จระดับองค์กร

55.       สำนักบริหารการสาธารณสุข

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

 

 

 

·        ส่วนราชการ

·        วิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์ของสำนักบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

56.       กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

·        ส่วนราชการ

·     วิทยากร/ที่ปรึกษาในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ของกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

57.       เทศบาลตำบลสำโรงใต้ จังหวัดสมุทรปราการ

·        ส่วนราชการ

·     วิทยากร/ที่ปรึกษาในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดการวางแผนและบริหารโครงการ โดยใช้ Logical Framework หรือ Log Frame

58.       เทศบาลนครตรัง จังหวัดตรัง

·        ส่วนราชการ

·     วิทยากร/ที่ปรึกษาในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ ตามแนวทางเกณฑ์ PMQA/LQM และบริหารโครงการ โดยใช้ Logical Framework หรือ Log Frame

ประสบการณ์ในการทำงานด้านอื่นๆในอดีต

-นักวางแผน / นักผังเมือง / ผู้จัดการโครงการ / นักวิจัย / กรรมการ

บริษัท โชติจินดา มูเชล คอนซัลแทนต์ จำกัด บริษัท พิสุทธิ์ เทคโนโลยี จำกัด บริษัท เคทีจีวาย อินเตอร์ แอส โซซิเอทส์ จำกัด  บริษัท เอเพ็กซ์ ดีไซน์ แอนด์ ดีเวลลอปเม็นต์ จำกัด บริษัท สแปน คอนซัลแทนต์ จำกัด บริษัทเดชฤทธิ์ จำกัด มูลนิธิการพัฒนาเมืองและชนบทไทย (Thailand Urban and Rural Development Foundation) วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา  (พ.ศ. 2535  – ปัจจุบัน)

-วิทยากร/ที่ปรึกษาอิสระด้านการพัฒนาคุณภาพ

บริษัท ควอลิตี้ อิมพรูฟเม้นท์ จำกัด (พ.ศ. 2543  – 2545)

-วิทยากร/ที่ปรึกษาอิสระด้านการปรับปรุงกระบวนการ และการบริหารการผลิต

บริษัท คิว อัพ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (พ.ศ. 2543  – 2545)

-ที่ปรึกษาด้านการวางแผน

บริษัท ซินแคล์ร ไนท์ เมอร์ซ (ประเทศไทย) จำกัด / บริษัท ซีเทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (พ.ศ. 2539  – 2545)

-นักวินิจฉัยโครงการพัฒนานักวินิจฉัยและให้คำปรึกษาแนะนำสถานประกอบการ งานการศึกษาฝึกอบรมและวินิจฉัยและให้คำปรึกษา

สถาบันส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย – ญี่ปุ่น) (พ.ศ. 2546  – 2547)

-วิทยากรที่ปรึกษาด้านการพัฒนาการจัดการองค์กร ส่วนพัฒนาการจัดการองค์กร ฝ่ายปรึกษาแนะนำด้านการจัดการองค์กร

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ (พ.ศ. 2548  – 2553)

-คณะกรรมการตรวจสอบ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตจักรพงษ์ภูวนารถ (พ.ศ. 2556)

 

ขอบเขตความรับผิดชอบของการทำงานด้านวิทยากร/ที่ปรึกษาในอดีต

w        วิทยากรและที่ปรึกษาในด้านการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพ (Quality Development)

w        วิทยากรและที่ปรึกษาในด้านการพัฒนาระบบการบริการ (Service Design and Improvement)

w        วิทยากรและที่ปรึกษาในด้านการวางแผนธุรกิจ (Business Plan)

w        วิทยากรและที่ปรึกษาในด้านการประยุกต์ใช้ กิจกรรมเพื่อการเพิ่มผลผลิต (Productivity)ในสถานประกอบการ

w        วิทยากรและที่ปรึกษาในด้านการจัดทำเอกสารในระบบคุณภาพ (Quality Document Development)

w        วิทยากรและที่ปรึกษาในด้านการวางแผน ควบคุมและติดตามการผลิต (Supply Chain-Operation Management)

w        วิทยากรและที่ปรึกษาในด้านการประยุกต์ใช้ เครื่องมือทางสถิติ (QC Story) ในการแก้ไขปัญหาและการปรับปรุงงาน (Problem Solving, Theme – Task Achievement)

w        วิทยากรและที่ปรึกษาในด้านการจัดทำระบบคุณภาพและการจัดการ การจัดทำระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม (Quality Management System Development)

w        ที่ปรึกษาในด้านการศึกษาความเป็นไปได้และการวิเคราะห์โครงการ (Project Feasibility Study)

w        วิทยากร และที่ปรึกษาด้านการพัฒนาการบริหาร/จัดการองค์กร และพัฒนาองค์กร (Organization Development)

w        วิทยากรและที่ปรึกษาในด้านการวางแผนการจัดการและการบริหารโครงการ (Project Planning and Management)

นักเขียน

w        วารสาร Productivity World หมวดการวางแผนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Planning)

w        Facebook : วสิษฐ์ พรหมบุตร

 

 

ประสบการณ์ในการเป็นวิทยากร และที่ปรึกษาในฐานะของวิทยากร – ที่ปรึกษาอิสระ

 

 

ผู้ใช้บริการ

ประเภทขององค์กร

ขอบเขตงาน

1.       บริษัท เอส เอส เอส ออร์โต้ พาร์ท จำกัด

·        ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

·        วินิจฉัยและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงด 5 ส.และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

 1. บริษัท ไทยเท็ค ดายแอนด์ พาร์ท จำกัด

·        ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

·        วินิจฉัยและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการเพิ่มผลผลิตโดยรวม

 1. บริษัท ศรีทอง เนม เพลท จำกัด

·        ผู้ผลิตป้ายชื่อพลาสติกสำหรับผลิตภัณฑ์

·        วินิจฉัยและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการควบคุมกระบวนการ

 1. หจก. สหวัฒนา พลาสติก จำกัด

·        ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก

·        วินิจฉัยและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการควบคุมต้นทุนการผลิตบรรจุภัณฑ์

 1. บริษัท บางซื่อโรงสีไฟเจียเม้ง จำกัด

·        ผู้แปรรูปข้าวสาร

·        วินิจฉัยและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการวางแผนและการควบคุมการผลิต

 1. บริษัท สแตนดาร์ท อินซูเรเตอร์ จำกัด

·        ผู้ผลิตอินซูเรเตอร์

·        วินิจฉัยและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการเพิ่มผลผลิตโดยรวม

 1. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

·        รัฐวิสาหกิจในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี

·        ให้คำปรึกษาในด้านการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนพัฒนาศูนย์ประชุมนานาชาติ

 1. การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

·        รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม

·        ให้คำปรึกษาในด้านการศึกษาความเหมาะสม – ความเป็นไปได้และการออกแบบวางผังการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมทั้งในประเทศไทยและในต่างประเทศ

 

 

 

 

 1. กรมป่าไม้

·        ส่วนราชการ

·        ให้คำปรึกษาในการวางแผนยุทธศาสร์การพัฒนาพื้นที่อุทยานแห่งชาติจำนวน 8 แห่งทั่วประเทศ เช่น อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จ.เชียงใหม่ อุทยานแห่งชาติเขาหลวง จ.นครศรีธรรมราช อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา – เขาวง จ.จันทบุรี อุทยานแห่งชาติเขาคิชกูฏ จ.จันทบุรี อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์ จ.กาญจนบุรี อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า จ.กำแพงเพชร เป็นต้น

 1. บริษัท เอ.บี.พี สเตนเลส ฟาสเทนเนอร์ จำกัด

·        ผู้ผลิตนัตและสกูร สแตนเลส พาร์ท สำหรับอุตสาหกรรมก่อสร้างและอุตสาหกรรมยานยนต์

·        ให้คำปรึกษาแนะนำด้านการลดของเสียและการวัด วิเคราะห์รวมถึงการปรับปรุงประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร (OEE)

 1. บริษัท ซี.เอ็น.ไอ. เอ็นจิเนียริ่ง ซัพลาย จำกัด

·        ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

·     ให้คำปรึกษาแนะนำด้านการลดของเสียและการวางแผนการผลิตแม่พิมพ์

 1. บริษัท ร้อยเอ็ดยนตรการ จำกัด

·     ศูนย์บริการรถยนต์และศูนย์บริการสินเชื่อรถยนต์

·     ให้คำปรึกษาแนะนำด้านการลดรอบระยะเวลาในการให้บริการซ่อม ทำสีรถยนต์ รวมทั้งการวางแผนการบริการ

 

 1. โรงเรียนเอกวรรณพาณิชยการอำนาจเจริญ

·        โรงเรียนพาณิชย์เอกชน

·     ให้คำปรึกษาแนะนำด้าน 5 ส.และการจัดทำแผนธุรกิจเพื่อขอสินเชื่อสำหรับการลงทุนเพิ่ม

 1. บริษัท สตรีม ไอที คอนซัลติ้ง จำกัด

·        บริการและให้คำปรึกษาแนะนำด้านไอ ที

·        ให้คำปรึกษาแนะนำในการพัฒนาระบบคุณภาพ ISO 9001 : 2000

 1. บริษัท เพลินจิต คอมเทค จำกัด

·     ผู้ผลิตและจำหน่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอรื

·     ให้คำปรึกษาแนะนำในการพัฒนาและประยุกต์ใช้ระบบคุณภาพ TFQS (Mini ISO)

·        ให้คำปรึกษาในการพัฒนาระบบ Balanced Scorecard & KPIs / การพัฒนาระบบการบริการ (Service Blueprint) การจัดทำค่านิยมองค์กร  (Core Value) / การจัดทำสมรรถนะหลักและสมรรถนะตามหน้าที่ (Core & Functional Competency) / การจัดทำสมรรถนะแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan) และการพัฒนาระบบการจัดการผลงาน (Performance Management)

 1. บริษัท บางกอก ซอร์ฟแวร์ จำกัด

·     ผู้ผลิตและจำหน่ายคอมพิวเตอร์และผลิตซอร์ฟแวร์คอมพิวเตอร์ รวมทั้งบริการฝึกอบรมการใช้ซอร์ฟแวร์

·     ให้คำปรึกษาแนะนำในการพัฒนาและประยุกต์ใช้ระบบคุณภาพ TFQS (Mini ISO)

 1. บริษัท จิ้วฮวด จำกัด

·        ผู้ผลิตซอสสำหรับปรุงอาหาร

·        ให้คำปรึกษาแนะนำในการพัฒนาระบบคุณภาพ ISO 9001 : 2000 และ GMP

 1. บริษัท โบว์แพ็ค จำกัด

·        ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์สำหรับน้ำดื่ม

·        ให้คำปรึกษาแนะนำในการพัฒนาระบบคุณภาพ ISO 9001 : 2000

 1. กลุ่มบริษัท สามมิตร มอเตอร์ จำกัด

·     ผู้ผลิตและบริการชิ้นส่วนสำหรับยานยนต์ขนาดใหญ่

·     ให้คำปรึกษาแนะนำในการบูรณาการระบบ 5 ส.ระบบข้อเสนอแนะและไคเซ็นรวมทั้งการประยุกต์ใช้ระบบที่มีการบูรณาการแล้ว

 1. RR Logistics Co., Ltd.

·     ผู้ให้บริการ Logistics ทางแอร์และทางเรือในประเทศ – ต่างประเทศ

·     ที่ปรึกษาพัฒนาระบบ ISO9001 : 2008 และ ระบบการบริการ

 1. บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน )  (NNCL) 

·        นิคมอุตสาหกรรม (Industrial Estate)

·        นักวิจัย/ที่ปรึกษาให้คำปรึกษาในด้านการตลาด (Marketing Plan) ของนิคมอุตสาหกรรม นวนคร (ส่วนต่อขยาย)

 1. บริษัท โตโยต้า ทูโช (ประเทศไทย) จำกัด

·        ผู้นำเข้า ส่งออก จัดจำหน่ายและให้บริการอุปกรณ์ต่างๆ ให้ธุรกิจในเครือโตโยต้าทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ (A Supply Chain Service with Toyota Business Group in domestics and overseas)

·        ผู้พัฒนาหลักสูตร วิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ และทำกิจกรรมกลุ่มหลักสูตรบทบาทหัวหน้างาน (Role of Chief) ในหัวข้อผู้นำ ภาวะผู้นำ การพัฒนาทีม การแก้ไขปัญหา การจัดทำแผนปฏิบัติการ การสอนงานและการให้ข้อมูลป้อนกลับ (Coaching & Feedback)เพื่อการพัฒนาบุคลากร แก่บุคลากรที่ได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็นหัวหน้างาน

 1. บริษัท พานาโซนิค รีฟริกเจอเรชั่น ดิไวซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด

·        ผู้ผลิตรีฟริกเจอเรชั่น ดิไวซ์

·        วิทยากรสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดการเชิงกลยุทธ์ การนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติด้วย Balance Scorecard การกำหนดดัชนีชี้วัดระดับองค์กร ระดับฝ่าย ระดับบุคคล และการให้คำแนะนำในการออกแบบการประเมินผลและการบริหารผลงาน (ปี พ.ศ.2554)

 1. บริษัท พานาโซนิค รีฟริกเจอเรชั่น ดิไวซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด

·        ผู้ผลิตรีฟริกเจอเรชั่น ดิไวซ์

·        วิทยากร/ที่ปรึกษาในการประเมินค่างาน การปรับโครงสร้างเงินเดือน การออกแบบการประเมินผลและการบริหารผลงาน (ปี พ.ศ.2555)

 1. บริษัท พานาโซนิค รีฟริกเจอเรชั่น ดิไวซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด

·        ผู้ผลิตรีฟริกเจอเรชั่น ดิไวซ์

·     วิทยากร/ที่ปรึกษาในการนำระบบการประเมินผลและการบริหารผลงานไปสู่การปฏิบัติ (ปี พ.ศ.2556)

 1. Rukluke Discovery Learning Co., Ltd. (RDL)

·        ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้

·     ที่ปรึกษาการติดตามประเมินผลกลยุทธ์ RDL, การติดตามประเมินผลเชิงยุทธศาสตร์ศูนย์เยาวชน กรุงเทพมหานคร

 1. STS Consumer Products Co., Ltd.

·        ผู้รับจ้างผลิตสบู่

·        ที่ปรึกษาการวางแผนกลยุทธ์และแผนธุรกิจ (Business Plan)

 1. กลุ่มบริษัท แพน ราชเทวี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

·        ผู้ผลิต และผู้บริการด้านการบำรุง รักษาผิวพรรณ

·        วิทยากร บรรยายแนวทางการจัดทำดัชนีชี้วัดความสำเร็จระดับองค์กร หน่วยงาน และระดับบุคคล

 1. ภาควิชาสูติศาสตร์ – นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

·        ส่วนราชการ

·     วิทยากรสัมมนาเชิงปฏิบัติการแผนกลยุทธ์กับความสำเร็จขององค์กร แก่คณาจารย์ภาควิชาสูติศาสตร์ – นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

 1. บริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน)

·        ผู้ให้บริการด้านการสื่อสาร

·        วิทยากร สัมมนาเชิงปฏิบัติการ แนวทางการจัดทำดัชนีชี้วัดความสำเร็จระดับองค์กร และหน่วยงาน

 1. กรมสรรพากร

·        ส่วนราชการ

·        วิทยากรหัวข้อ Knowledge Management :  CoPs

 1. สำนักงานกรมสรรพากร ภาค6

·        ส่วนราชการ

·     วิทยากรหัวข้อ Knowledge Management, CoPs  เพื่อต่อยอดการจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศ

 1. สำนักงานสรรพากร พื้นที่สุรินทร์

·        ส่วนราชการ

·        วิทยากรหัวข้อกลยุทธ์การบริการอย่างเหนือชั้น (บรรยายแก่นักธุรกิจ และข้าราชการในจังหวัดสุรินทร์)

 1. สำนักบริหารการสาธารณสุข (สบธ.) สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข

·        ส่วนราชการ

·     วิทยากรสัมมนาแนวทางเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Management Quality Award : PMQA)

 1. สำนักบริหารการสาธารณสุข (สบธ.) สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข

·        ส่วนราชการ

·     วิทยากรสัมมนาเชิงปฏิบัติการการกำหนดตัวชี้วัดระดับบุคคล/ตำแหน่ง (Individual KPI)

 

 1. สำนักส่งเสริมธุรกิจสุขภาพ (สสธ.) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

·        ส่วนราชการ

·     ที่ปรึกษาพัฒนาองค์กรตามแนวทางเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Management Quality Award : PMQA) 7 หมวด

 1. สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข

·        ส่วนราชการ

·     ที่ปรึกษาพัฒนาองค์กรตามแนวทางเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Management Quality Award : PMQA) หมวดที่ 3 (การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) หมวดที่ 4 (การจัดทำแผนการจัดการความรู้) และหมวด 6 การจัดการกระบวนการ (การกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานของ กระบวนการส่งเสริม สุขภาพ กระบวนการรักษาพยาบาล กระบวนการฟื้นฟูสมรรถภาพ กระบวนการควบคุมและป้องกันโรค และกระบวนการคุ้มครองผู้บริโภค)

 1. โครงการเครือข่ายสุขภาพมารดาและทารกเพื่อครอบครัวของเด็กและเยาวชนไทยในพระอุปถัมภ์ฯ (ระยะที่ 4)

·        โครงการในพระอุปถัมภ์ฯ

 

 

 

 

·     วิทยากร/ที่ปรึกษาในการนำยุทธศาสตร์เครือข่ายกลางสู่การปฏิบัติ ครอบคลุมการประเมินช่องว่างและการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ แผนที่ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ ให้แก่โรงพยาบาลในพื้นที่เขตนำร่อง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (นราธิวาส ปัตตานี ยะลา)

 1. งานยาเสพติด สำนักบริหารการสาธารณสุข (สบธ.) สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข

·        ส่วนราชการ

·         วิทยากรสัมมนาแนวทางเกณฑ์การพัฒนาคู่มือ / Guideline กระบวนการตามยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรงานยาเสพติดของหน่วยงาน (Management) ยุทธศาสตร์การบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยยาเสพติด  (Demand) ยุทธศาสตร์การป้องกันกลุ่มเสี่ยงมิให้มีโอกาสเกี่ยวข้องกับยาเสพติด (Potential Demand) และ ยุทธศาสตร์การควบคุมตัวยาและสารเคมี  (Supply) 

 1. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี

·        ส่วนราชการ

·        วิทยากรหัวข้อการจัดการความรู้ (Knowledge Management) สู่ความเป็นเลิศ

 

 

 1. สำนักบริหารการสาธารณสุข (สบธ.) สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข

·        ส่วนราชการ

·     วิทยากรสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555

 1. สำนักบริหารการสาธารณสุข (สบธ.) สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข

·        ส่วนราชการ

·     วิทยากรสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ความสามารถหลักขององค์กร กำหนดความท้าทายและความได้เปรียบขององค์กร ทบทวนวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ แผนที่ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์สำนักบริหารการสาธารณสุข (สบธ.) สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2555 – 2558

 1. สำนักบริหารการสาธารณสุข (สบธ.) สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข

·        ส่วนราชการ

·        วิทยากรสัมมนาเชิงปฏิบัติการแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2555

 1. สำนักบริหารการสาธารณสุข (สบรส.) สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข

·        ส่วนราชการ

·        ที่ปรึกษา และนักวิจัย วิเคราะห์และประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ประจำปี พ.ศ.2554

 1. สำนักงานส่งเสริมธุรกิจบริการสุขภาพ (สสธ.) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

·        ส่วนราชการ

·        ที่ปรึกษา และนักวิจัย วิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผล นโยบายและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การส่งเสริมธุรกิจบริการสุขภาพ  สำนักงานส่งเสริมธุรกิจบริการสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ.2554

 1. สำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ (สพรศ.)  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

·        ส่วนราชการ

·        ที่ปรึกษา และนักวิจัย ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล โครงการการศึกษาความพึงพอใจผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  สำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ ปีงบประมาณ พ.ศ.2554

 1. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

·        ส่วนราชการ

·        วิทยากรบรรยาย และสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติราชการของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และส่วนราชการในสังกัดของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

 1. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

·        ส่วนราชการ

·        นักวิจัย ประมวลผลและวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการบริการของสถานพยาบาล และเสนอนโยบายในการพัฒนาบริการของสถานพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี พ.ศ.2555

 1. การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.)

 

 

 

·        รัฐวิสาหกิจ

·        นักวิจัย ในการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ การกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ.2553

 1. การเคหะแห่งชาติ 

·        รัฐวิสาหกิจ

·     วิทยากรในการสัมมนาเพื่อจัดทำข้อตกลงสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานภายในองค์กร (Internal Performance Agreement : IPA) ประจำปี 2555 ระดับฝ่าย กอง และกลุ่มงาน 

 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

·        ส่วนราชการ(องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

·     นักวิจัย/ที่ปรึกษาให้คำปรึกษาในด้านการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาของจังหวัดสระแก้ว 

 1. สำนักบริหารกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน  / บริษัท สแปน คอนซัลแทนต์ จำกัด

·        ส่วนราชการ / บริษัทที่ปรึกษา

·        ที่ปรึกษาและนักวิจัยในการศึกษา วิจัยเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวและการค้าทางทะเลของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (ระนอง พังงา กระบี่ ภูเก็ต และตรัง) 

 1. องค์การบริหารส่วนตรำดม อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์

·        ส่วนราชการ(องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

·        วิทยากรหัวข้อกลยุทธ์การบริการอย่างเหนือชั้น

 

 1. ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

·        สถาบันการศึกษาเอกชน

·        วิทยากรสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ (Strategic HRM/HRD) หลักสูตร Mini HRM

 1. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

·        ส่วนราชการ

·        วิทยากรบรรยาย และฝึกปฏิบัติ เพื่อสร้างวิทยากรที่ปรึกษา และจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ การถ่ายทอดตัวชี้วัด การกำหนดตัวชี้วัดระดับบุคคลเพื่อการประเมินผล และปรับขึ้นเงินเดือน ของหน่วยงานในกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ตามแนวทางการประเมินผลภาคราชการแบบบูรณาการ (Government Evaluation System : GES)

 1. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

·        ส่วนราชการ

·        วิทยากรบรรยาย และฝึกปฏิบัติ เพื่อจัดทำตัวแบบองค์กร (Enterprise Model) วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ และแผนที่ยุทธศาสตร์

 1. บริษัท ดีโบลด์ (ประเทศไทย) จำกัด

·        ผู้ผลิต และให้คำปรึกษาด้านตู้ ATM / ADM

·        วิทยากรบรรยาย และฝึกปฏิบัติ การกำหนดดัชนีชี้วัดความสำเร็จระดับหน่วยงาน

 1. โรงพยาบาลเอกชล 1 และ โรงพยาบาลเอกชล 2

·        โรงพยาบาลเอกชน

·        วิทยากรบรรยาย และฝึกปฏิบัติ การพัฒนาภาวะผู้นำ การสร้างทีม และการสอนงานสำหรับหัวหน้างาน

 1. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

·        ส่วนราชการ

·        วิทยากร/ที่ปรึกษาในการประเมิน และพัฒนาธุรกิจสปาสู่เกณฑ์คุณภาพธุรกิจสปา ปีงบประมาณ พ.ศ.2555

 1. สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ

 

 

 

 

·        ส่วนราชการ

·        วิทยากร/ที่ปรึกษาในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และแผนการเปลี่ยนแปลงองค์กรสู่องค์กรที่มีการบริหารงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ

 1. บริษัทไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด

·        ผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์

·        วิทยากรบรรยาย และฝึกปฏิบัติ การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การนำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติด้วย Balanced Scorecard การกำหนดดัชนีชี้วัดความสำเร็จ การจัดทำแผนปฏิบัติการ ปี พ.ศ.2556

 1. สำนักงานศาลยุติธรรม

·        ส่วนราชการ

·        วิทยากร หลักสูตรการบริหารความเสี่ยงสำหรับผู้บริหารระดับสูง

 1. บริษัท เกียรติธนาขนส่ง จำกัด (มหาชน)

·        ผู้ให้บริการด้านการขนส่ง

·        ที่ปรึกษาในการปฏิบัติ การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การนำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติด้วย Balanced Scorecard การกำหนดดัชนีชี้วัดความสำเร็จ การจัดทำแผนปฏิบัติการ

 1. โรงพยาบาลเอกชล 2

·        โรงพยาบาลเอกชน

·        วิทยากรบรรยายและฝึกปฏิบัติการ หลักสูตร บริการอย่างไรให้เหนือชั้น

 1. The Mall Group

·        ศูนย์การค้า

·        วิทยากรบรรยายและฝึกปฏิบัติการบริหารองค์ความรู้ (Knowledge Management : KM) และการแบ่งปันความรู้ด้วย Community of Practice (CoP) (ปี พ.ศ.2555)

 1. The Mall Group

·        ศูนย์การค้า

·        วิทยากรบรรยายและฝึกปฏิบัติการบริหารองค์ความรู้ (Knowledge Management : KM) และการแบ่งปันความรู้ด้วย Community of Practice (CoP) (ปี พ.ศ.2556)

 1. พัชร สปา

·        ธุรกิจสปา และนวดเพื่อสุขภาพ

·     วิทยากร/ที่ปรึกษาในกิจกรรมการพัฒนาธุรกิจสปาสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ โครงการพัฒนาธุรกิจบริการเป้าหมายสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

 1. คือหัตถา นวดไทยและสปา

·        ธุรกิจสปา และนวดเพื่อสุขภาพ

·     วิทยากร/ที่ปรึกษาในกิจกรรมการพัฒนาธุรกิจสปาสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ โครงการพัฒนาธุรกิจบริการเป้าหมายสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

 1. ชีวาสปา

·        ธุรกิจสปา และนวดเพื่อสุขภาพ

·     วิทยากร/ที่ปรึกษาในกิจกรรมการพัฒนาธุรกิจสปาสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ โครงการพัฒนาธุรกิจบริการเป้าหมายสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

 1. บริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน)

·        ธุรกิจโทรคมนาคม และการสื่อสาร

·        วิทยากรนำการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) หัวข้อการกำหนดดัชนีชี้วัดความสำเร็จระดับหน่วยงาน และการกำหนดดัชนีชี้วัดความสำเร็จระดับบุคคล/ตำแหน่ง

 

 

 

 1. บริษัท สามมิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอริง จำกัด (มหาชน)

·     ผู้ผลิตและบริการชิ้นส่วนสำหรับยานยนต์ขนาดใหญ่

·        ที่ปรึกษาโครงการพัฒนากลยุทธ์ระดับองค์กร การออกแบบดัชนีชี้วัด ยืนยันการถ่ายทอดดัชนีชี้วัดระดับองค์กร ถึงระดับหน่วยงาน การออกแบบกระบวนการ ประเมินผลงานและการจ่ายโบนัส

 1. บริษัทไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด

·        ผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์

·        วิทยากรบรรยาย และฝึกปฏิบัติ ทบทวนกลยุทธ์ ปี 2556 และปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ ปี 2557

 1. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)

·        รัฐวิสาหกิจ

·        ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพบริการ

 1. สำนักงานศาลยุติธรรม

·        ส่วนราชการ

·        วิทยากร หลักสูตรการพัฒนากระบวนความคิดของผู้บริหารระดับกลาง

 1. มูลนิธิชัยพัฒนา (โครงการอุทยานการอาชีพ ชัยพัฒนา)

·        โครงการในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ

·        วิทยากรในการพัฒนาผู้ประกอบการโต๊ะจีน จังหวัดนครปฐม ในหัวข้อจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการ

 1. สำนักบริหารการสาธารณสุข (สบธ.) สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข

·        ส่วนราชการ

·        ที่ปรึกษาโครงการกำหนดตัวชี้วัดระดับบุคคล

 1. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

·        ส่วนราชการ

·        วิทยากรบรรยายและฝึกปฏิบัติการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)

 1. โครงการเครือข่ายสุขภาพมารดาและทารกเพื่อครอบครัวของเด็กและเยาวชนไทยในพระอุปถัมภ์ฯ โรงพยาบาลศิริราช

·        โครงการในพระอุปถัมภ์ฯ

 

 

 

·        วิทยากร/ที่ปรึกษา และกรรมการในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ แผนที่ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ ให้แก่โรงพยาบาลศิริราช พ.ศ.2556

 1. โรงเรียนวัดบางปะกอก

สถาบันการศึกษาในสังกัด สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร

·        ที่ปรึกษา และวิทยากรโครงการ “มหัศจรรย์..วัยใส : หัวใจกตัญญู - รู้รักษาวินัย” (Amazing Kid Project : Growing Young Hearts with Gratitude and Discipline) ซึ่งเป็นกิจกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนในด้านต่างๆ ด้วยหลักการและแนวทางของทักษะชีวิต (Life Coaching) ในรูปแบบของกิจกรรมกลุ่ม (Group Coaching) เพื่อให้เด็กๆ ได้ค้นพบศักยภาพของตนเองอย่างยั่งยืน และคิดริเริ่มสร้างสรรค์ด้วย “พลังมหัศจรรย์” ในตัวเอง

 1. บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

รัฐวิสาหกิจ

·        วิทยากร / ที่ปรึกษา การประชุมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบระบบงาน ตามเกณฑ์ SEPA หมวดที่ 6  การมุ่งเน้นการปฏิบัติการ

 1. สำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ส่วนราชการ

·        วิทยากร การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างเครือข่ายในงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านการบริการสุขภาพ” 30 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2557 โดยสำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ ณ จังหวัดเชียงใหม่

 1. สำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ส่วนราชการ

·        วิทยากร การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างเครือข่ายในงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านการบริการสุขภาพ” 19 มิถุนายน – 20 มิถุนายน 2557 โดยสำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ ณ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 1. สำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ส่วนราชการ

·        วิทยากร การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการสปาเพื่อสุขภาพ” วันจันทร์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

 1. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

รัฐวิสาหกิจ

·        การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการบริการ (Service Quality Assurance)

 1. โรงพยาบาลสุไหงโก – ลก

ส่วนราชการ

·        วิทยากร การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การวางแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการของโรงพยาบาลสุไหงโก – ลก และเครือข่าย”

 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร (อบจ.สมุทรสาคร)

ส่วนราชการ

·        วิทยากร การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การวางแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการของเทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบลในเขต อบจ.สมุทรสาคร”

 1. กลุ่มบริษัท MBK

องค์กรเอกชน

·        วิทยากร การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดการความรู้ ตามแนวทางของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ” และ “การจัดการความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์”

 1. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา (พญาไท)

ส่วนราชการ

·        วิทยากร การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “พัฒนาองค์กร ตามแนวทางของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ”

 1. คุรุสภา

ส่วนราชการ

·        วิทยากร การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดทำตัวชี้วัดเพื่อการประเมินผลการปฏิบัติราชการ”

 

 

ผลงานหนังสือ

 

-   วสิษฐ์ พรหมบุตร สุธี ปิงสุทธิวงศ์และเจริญสิน เลิศมหกิจ.สร้างดัชนีชี้วัดอย่างไรให้สำเร็จ : KPIs Principle to Practice.สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, 2549. จัดจำหน่ายโดย บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)

-   วสิษฐ์ พรหมบุตรและเจริญสิน เลิศมหกิจ.วิธีสร้างดัชนีชี้วัดระดับบุคคลที่ได้ผลจริง : Individual KPIs Principle to Practice.สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, 2553. จัดจำหน่ายโดย บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)

-   วสิษฐ์ พรหมบุตร.Journey of Life : วันนี้คุณใช้เวลา 1 ชั่วโมง สร้างสมุดเดินทางของชีวิตแล้วหรือยัง?. ออนตาการพิมพ์, 2556.

 

 

ผลงานบทความ

-   วสิษฐ์ พรหมบุตร. การวินิจฉัยองค์การ สานอนาคต.วารสาร Productivity World, สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, 2548.

-   วสิษฐ์ พรหมบุตร. มองกลยุทธ์ CPAC บนน่านน้ำสีคราม.วารสาร Productivity World, สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, 2549.

-   วสิษฐ์ พรหมบุตรและณัช มัศโอดี. แกะให้ออกกลยุทธ์กับงานประจำ.วารสาร Productivity World, สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, 2550.

-   วสิษฐ์ พรหมบุตร. คุณลักษณะขององค์การแห่งการเรียนรู้ และผลที่มีต่อคุณภาพการบริการของโรงพยาบาลในประเทศไทย. วารสารวิชาการศรีปทุมชลบุรี. ปีที่ 9 ฉบับที่ 4 (เม.ย. – มิ.ย.56)

-   ผศ.พญ.พิมล ศรีสุภาพและวสิษฐ์ พรหมบุตร. แผนที่ยุทธศาสตร์ ความเชื่อมโยงและตัวชี้วัด. หนังสือประกอบการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 1 เรื่อง  การบูรณาการระบบดูแลสุขภาพมารดาและทารก. โครงการ เครือข่ายสุขภาพมารดาและทารก เพื่อครอบครัวของเด็กและเยาวชนไทยในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรราชาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร. 2551.

-   วสิษฐ์ พรหมบุตร. ตัวชี้วัดความสำเร็จ (Key Performance Indicator : KPI) หลักการ องค์ประกอบ ความเชื่อมโยงกับค่าเป้าหมาย/แผนปฏิบัติการและแนวทางการแสดงผล.  หนังสือประกอบการประชุมวิชาการ  ครั้งที่ 2 เรื่อง การสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายสุขภาพมารดาและทารก เพื่อการดูแลภาวะคลอดก่อนกำหนด. โครงการ เครือข่ายสุขภาพมารดาและทารก เพื่อครอบครัวของเด็กและเยาวชนไทยในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรราชาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร. 2552.

-   รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธราธิป โควะทัต นางสาวจันทิมา จรัสทอง รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพิมล ศรีสุภาพ และนายวสิษฐ์ พรหมบุตร. ตัวชี้วัดกับโครงการเครือข่ายสุขภาพมารดาและทารกในพระอุปถัมภ์ฯ.  หนังสือประกอบการประชุมวิชาการ  ครั้งที่ 2 เรื่อง การสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายสุขภาพมารดาและทารก เพื่อการดูแลภาวะคลอดก่อนกำหนด. โครงการ เครือข่ายสุขภาพมารดาและทารก เพื่อครอบครัวของเด็กและเยาวชนไทยในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรราชาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร. 2552.

-   นางสาวจันทิมา จรัสทอง รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธราธิป โควะทัต และนายวสิษฐ์ พรหมบุตร. สารสนเทศ และการประเมินผลโครงการเครือข่ายสุขภาพมารดาและทารกเพื่อครอบครัวของเด็กและเยาวชนไทยในพระอุปถัมภ์ฯ.  หนังสือประกอบการประชุมวิชาการ  ครั้งที่ 2 เรื่อง การสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายสุขภาพมารดาและทารก เพื่อการดูแลภาวะคลอดก่อนกำหนด. โครงการ เครือข่ายสุขภาพมารดาและทารก เพื่อครอบครัวของเด็กและเยาวชนไทยในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรราชาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร. 2552.

-   วสิษฐ์ พรหมบุตร. การพัฒนาเครือข่ายสุขภาพมารดาและทารกระดับจังหวัดอย่างมีประสิทธิผล.หนังสือประกอบการประชุมวิชาการ  ครั้งที่ 3 เรื่อง วัยรุ่นตั้งครรภ์และทารกเกิดก่อนกำหนด...ปัญหาที่ท้าทาย. โครงการ เครือข่ายสุขภาพมารดาและทารก เพื่อครอบครัวของเด็กและเยาวชนไทยในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรราชาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร. 2553