ศูนย์ค้นคว้า และฝึกอบรม พลังจิตใต้สำนึก: The Center of Research and Training Subconscious Power.
ReadyPlanet.com