dot dot
การชำระค่าเรียนอบรม
การสั่งซื้อหนังสือ-ซีดี
ตารางบรรยายฝึกอบรมปี2557
bulletกรรมการบริหาร
bulletแผนที่ สถานที่จัดการฝึกอบรม
dot
บทความและอื่นๆ
dot
bulletTestimonial - เกียรติบัตร
bulletร่วมประชุม World Forum Federation 2012 London
bulletรวมภาพการบรรยายและอบรม
bulletหลักสูตรประกาศนียบัตรระดับต้น
bulletหลักสูตรประกาศนียบัตรระดับกลาง
bulletหลักสูตรประกาศนียบัตรระดับชั้นสูง
bulletหลักสูตร Certified Diploma Master Advanced NLP
bulletจรรยาบรรณ นักสั่งจิตบำบัด
bulletพลังที่มีอำนาจมากที่สุดในจักรวาล
bulletสมองซีกซ้ายและซีกขวา
bulletบทเรียนแง่คิดสำหรับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
bulletพลังอำนาจแห่งจินตนาการ
bulletการสั่งจิตด้วยวิธี NLP
bulletTHE TOP SECRET : สุดยอดความลับของจักรวาล
bulletสั่งจิตเพื่อชีวิตที่ดีกว่า
bulletสั่งจิต-ศาสตร์ลึกลับ
bulletกุญแจสู่ความสำเร็จ
bulletคิดเช่นไรชีวิตก็เป็นเช่นนั้น
bulletความสำคัญของการหายใจกับการสั่งจิตบำบัด
bulletน้องณัฐไม่เขียนหนังสือ
bulletบำบัดมะเร็งด้วยศาสตร์องค์รวม
bulletพลังจิตอำนาจแม่เหล็ก
bulletสั่งจิตฯ สู่นิพพาน
bulletภาพในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ทางจิตนานาชาติ
bulletความสำพันธ์ของจิตสำนึกและจิตใต้สำนึก
bulletนิยามของจิต
bulletประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึกอบรม
bulletWhat you will achieve-สิ่งที่ท่านจะประสบความสำเร็จ
bulletเปิดเผยความจริงเกี่ยวกับ " การสะกดจิต "
bulletสั่งจิตแก้ปัญหา 100 เรื่อง
bulletการสำรวจตรวจสอบการดำเนินชีวิตส่วนตัว
bullet15เรื่องที่สูญเสียเวลาและพลังงานชีวิต
bulletโปรแกรมจิตใต้สำนึกสู่ความสำเร็จ
bulletบทสวดพระพุทธคุณ
bulletบทสวดอธิษฐานจิต อโหสิกรรม
dot
Newsletter

dot
dot
Useful Links
dot
bulletสถาบันวิทยาศาสตร์ทางจิต
bulletชมรมจิตวิทยาสมาธิ
bulletโรงเรียนของหนู
bulletมูลนิธิเด็ก
bulletมูลนิธิช่วยเด็กยากจน
bulletมูลนิธิเด็กกำพร้าบ้านโสสะ
bulletมูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา(EDF)
bulletimdha.com
bulletiact.org
bulletinfinityinst.com
bulletcaliforniainstitute.net


ชมรมพัฒนาพลังจิตใต้สำนึก
ประกันภัยรถยนต์

วัตถุประสงค์: เพื่อพัฒนาและนำเอาศักยภาพที่ยิ่งใหญ่ของจิตใต้สำนึก ที่ซ่อนเร้นในตัวตน
นำมาบำบัดรักษาแก้ปัญหาสุขภาพของจิต-กาย-จิตวิญญาณ พัฒนา ความจำ การศึกษาเล่าเรียน

การประกอบอาชีพการงาน การดำเนินชีวิต และการประกอบธุรกิจได้อย่างประสพความสำเร็จ
มีความสุข และเจริญรุ่งเรือง

สถานที่ตั้ง : 231  ม. บ้านซื่อตรง  ซอย 3  พหลโยธิน 52  แขวงคลองถนน  เขตสายไหม  กรุงเทพฯ  10220
โทร.  02-5513856, 02-1163133, 081-4587274, 089-6897287  โทรสาร  02-5513856

  

Dr. Boonlert Saisanit, Ph.D., A.M.D., M.H.A., P.M.T., C.Ht.
is the only name for quality Hypnotic Healing and also giving
Training on Hypnosis, Hypnotherapy,NLP, Cosmic Energy
and Pranic Healing for any schools, colleges,Universities,
Companies and Private Parties, Any time, Any place, Anywhere.
 
Address: 231 Muban Suetrong, Soi 3, Phaholyothin 52, Klongthanon,
Saimai, Bangkok 10220 Thailand. Tel. 
02-5513856, 02-1163133, 081-4587274, 089-6897287  Fax 02-5513856

 ผู้ก่อตั้ง: อ.ดร. บุญเลิศ  สายสนิท Ph.D., A.M.D., M.H.A., P.M.T., C.Ht.
ผู้เชี่ยวชาญการสั่งจิตบำบัดทางการแพทย์และทันตกรรมนานาชาติ
ได้รับการรับรองให้เป็น Certified Hypnotherapist, Medical Hypnoanalist,
Pain Manangement Therapist  และ เป็นสมาชิกดีเด่น ของ 2 สมาคม  
IMDHA และ IACT, USA  สามารถ สั่งจิต (Hypnotize) เพื่อบำบัดรักษาแก้ปัญหา
ให้ทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ  ด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
   

คลิ้กดูภาพขยาย Click to enlarge

 

 

กรรมการบริหาร

 

ดร. แหลมไทย พู่วณิชย์

ปริญญาเอก :  ปริญญาดุษฎีบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์เกษตร) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปริญญาโท :  วท.ม. (เศรษฐศาสตร์เกษตร)  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปริญญาตรี  : วท.บ. (สถิติ)  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 

ดร. สมนึก  ผ่องใส

ปริญญาเอก :  ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  คณะสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรและการพัฒนา สถาบัน Asian Institute of Technology (AIT)

ปริญญาโท : ด้านปฐพีศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปริญญาตรี :  ด้านส่งเสริมการเกษตร ประกาศนียบัตรชั้นสูงด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  สถาบัน AIT

 

 

 

 


          

dot

Master Boonlert Saisanit, Ph.D., A.M.D., M.H.A., P.M.T., C.Hticon

นี่คือ เหตุผล 6 ประการ  ทำไมคุณจึงต้องเป็นนักสั่งจิตได้  เมื่อคุณได้เรียน  พลังจิตใต้สำนึก  ชั้นต้น, ชั้นกลาง และ ชั้นสูง, NLP ชั้นต้น และ ชั้นสูง กับ อ. บุญเลิศ สายสนิท   เพราะท่านเหมาะที่จะเป็นครูอาจารย์อย่างแท้จริง  ท่านเป็น คนทีมีความรู้ความสามารถจริง  ท่านแสวงหาความรู้อยู่เสมอ... More...


NLP (Neuro Linguistic Programming)Training icon

ขอเรียนเชิญท่านผุ้สนใจเข้าร่วม งาน มหกรรมวิทยาศาสตร์ทางจิตนานาชาติ ปีที่ 19 ครั้งที่ 23 ในวันที่ 4-5-6-7 ธันวาคม พ.ศ. 2557 เวลา 10.00 – 18.30 น. เป็นเวลา 4 วัน ณ พุทธวิชชาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร อาคารเรียนรวมและศูนย์วัฒนธรรม เลขที่ 9 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ โดยอาจารย์บุญเลิศได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการบรรยาย เรื่อง “สั่งจิตให้หลับลึกและใครปลุกไม่ตื่น”ในวันพฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2557 เวลา 17.00 – 18.00 น. ณ เวทีบรรยาย 2More...
dot

I like Traveling a Wonderful and Amazingicon

Journey.  I have been practicing Hypnosis, Hypnotherapy,NLP, Chi Kong,Cosmic Energy and Meditation for many years. Figure out now, while you are young, strong and healthy. Why don’t use your free time to learn this new career in Bangkok, Thailand – that is “ Hypnotherapist and Hypnotist”.  This career will help not only other people but you yourself, too.More...

Dr. Boonlert Saisaniticon

 Teaches Basic
2-Day Certification
Hypnotherapy Course
Training monthly  At 
Kasetsart University,
K.U. Home  and The
Center of Reserch  
and Training
Subconscious Power.
Tel 089-689-7287

                                     

 More...

3 – Day Certification Hypnotherapy Courseicon

 

you will learn how to do self-hypnosis, client-hypnosis and hypnotherapy.  Master Boonlert will show his techniques how to do rapid induction, various healing suggestions, the Power of Breathing, the Power of Words, the Power of Imagination for Healthy Body and Mind and also for Successful Life.

 

ฝึกอบรมวิชาพลังจิตใต้สำนึก ระดับชั้นกลางและชั้นสูง 3 วันและ 4 วัน ผู้ผ่านการฝึกอบรม จะได้รับประกาศนียบัตร
ที่มีคุณค่า สวยงาม และสมเกียรติ จบแล้วจะรู้วิธี สั่งจิตตนเองและผู้อื่นและบำบัดรักษาแก้ปัญหาสุขภาพจิตและร่างกายได้อย่าง
เต็มความภาคภูมิMore...


Copyright © 2000-2014 All Rights Reserved.