คณะอาจารย์วิทยากร

รายนาม คณะอาจารย์ วิทยากร ศูนย์ค้นคว้าและฝึกอบรมพลังจิตใต้สำนึก

(คลิกที่ชื่อวิทยากร เพื่อดูประวัติได้)

ดร.นเรศ ล้วนไพรินทร์
ดร.มนตรี ธีรธรรมพิพัฒน์
ดร.พิมพ์ปวีณ์ วัฒนาทรงยศ
นพ.นพดล จิระกาล
อ.สุวัชชัย แก้วทรัพย์ศักดิ์
อ.นัญนิภาณัฐ จีรานุโกศล
อ.ธรรมราช วงค์สุยะ
อ.ปนัดดา วิรัชนิดากุล
อ.วรพงษ์ สอนสะอาด
อ.จักรกฤษณ์ ศักดิ์สุวรรณ
อ.ภญ. วรรณกาญจน์ จรูญพรพงศ์ 

ดร. นเรศ ล้วนไพรินทร์   
Dr. Naret Luanpairin

Ph.D., NLP, C.Ht.
ที่ปรึกษาองค์กรและวิทยากรด้านการพัฒนาศักยภาพมนุษย์

CONSULTANT

ORGANIZATION STRATEGY DEVELOPMENT AND 

HUMAN RESOURCE CAPACITY DEVELOPMENT

ACADEMIC QUALIFICATIONS

D.B.A. Business Administration,  Rangsit University

M.B.A. Business Administration,    Kasem Bundhit University

BA. Business Administration,       University of Thai Chamber of Commerce

AWARD 2014

RAKANG TONG AWARD FOR OUTSTANDING ACHIEVEMENT IN ORGANIZATIONAL DEVELOPMENT WORK 2014 PRESENTED BY THE BROADCASTER AND JOURNALIST’S ASSEMBLY OF THAILAND

CURRENT WORK

Consultant for organizational strategy and freelance instructor on human resource development

Private Advisor to High Level Management  

Management Committee for Do It Good Company Ltd.

Guest Lecturer for MBA course at Bangkok Suvannahbhumi University and Panyapiwat Institute for Management

Freelance columnist on management, sales and marketing and human resource development

Show host for TV show on H+ Channel, “Empower Your Mind, Change Your Life”

 POSITIONS HELD

2013-2014 Mashala (Thailand) Ltd. General Manager

2012-2013 AGEL Enterprise (Thailand) Ltd. Asst. General Manager

2002-2012 Asian Life Ltd. General Manager

2000-2002 Sri Thai Superware Co. Ltd. Sales Promotion Manager

1998-2000 Avon Cosmetics (Thailand) Ltd. Sales Manager

1997-1999 DKSH (Thailand) Ltd. Sales Manager

1992-1997 Amway (Thailand Ltd Sales Management

 TRAININGS INSTRUCTED FOR

CP All Ptu. Ltd, Thai Airways International Co. Ltd. , Sri Thai Superware Pty. Ltd., Comptroller General’s Department, Road Accident Victims Protection Co. Ltd., Sri Sawas Power Ltd., Thai Garment Industry Association, Metropolitan Electricity Office, Bangkok Botanic Co. Ltd., Sincerely Yours Communications Co. Ltd., Display Center Co. Ltd., Younger Co. Ltd., Poly Herb Network Co. Ltd., Golden Herb Body Care Co. Ltd., PCare Media Co. Ltd., Synergy Worldwide Marketing (Thailand) Co. Ltd., Light@Work Co. Ltd., Revenue Office, Port Authority of Thailand, Bank for Agriculture and Agricultural Co-operatives, Thai Postal Service, Toyota K. Motors Co. Ltd., AIA Co. Ltd., HSBC Bank (Thai) Pty. Ltd., Kubota MSM Co. Ltd., AC Group Dallee Clean (Thailand) Co. Ltd., Aiyara Planet Co. Ltd., The Regent Group, Valeo Niles (Thailand) Co. Ltd. 

 TRAININGS ATTENDED

Unleash the Power Within, by Anthony Robbins, Singapore

Millinaremind by T. Hafker, Singapore

Sales is Essential by Brian Tracy, Vietnam

How to be a REAL Success by John C. Maxwell

Leadership Coach by John C. Maxwell

Leadership Resilience: Winning in Challenging Times by John C. Maxwell

Skill for sales professionals; organize by American Management   Association International

Negotiate to win ; organize by American Management Association International

THE SECRET TO SUCCES  by Brian Colbert & Owen Fitzparick 

CERTIFIFIED DIPLOMA MASTER of the Art and Science of Neuro Linguistic Programming ; The Center of Research and Training Subconscious power

Thammasat Leadership Program  ( TLP 5 )

 


 

 

 

อ. ดร. มนตรี   ธีรธรรมพิพัฒน์ 

Ph.D., EFT, C.Ht.

 

สำเร็จการศึกษา : B.A. (Philosophy) จาก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(MCU.)  

    : M. A. (Ethical Studies) จาก มหาวิทยาลัยมหิดล (MU.)

    : Ph.D.(Philosophy) จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(MCU.)  

 

ผลงานวิจัยระดับปริญญาโท 

                                    วิทยานิพนธ์ เรื่อง“จริยธรรมกับภาวะผู้นำ : ศึกษาทัศนะของนักวิชาการรัฐศาสตร์ในมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยที่มีต่อผู้นำทางการเมือง”

ผลงานวิจัยระดับปริญญาเอก 

                                    สารนิพนธ์เรื่อง “การศึกษาวิเคราะห์ปรัชญาการเมืองอิสลาม”

                                    สารนิพนธ์เรื่อง“การศึกษาวิเคราะห์จริยศาสตร์ทางการเมืองของพระเจ้าอโศกมหาราช”

                                    สารนิพนธ์ เรื่อง  “การศึกษาวิเคราะห์แนวคิดธรรมราชาในจักกวัตติสูตร”

                                    วิทยานิพนธ์ เรื่อง  “แนวคิดเรื่องธรรมราชาในพุทธปรัชญาเถรวาท”

ความเชี่ยวชาญทางพระพุทธศาสนา

                                    : พลังจิตในพระพุทธศาสนา, พลังความคิดกับมิติกรรม, กรรมกับการเกิดโรค, 

                                     จิตวิญญาณกับโลกหลังความตาย, แนวคิดปรัชญาแบบตะวันออกและตะวันตก, 

                                     ปรัชญาการเมืองในพระพุทธศาสนา, จริยศาสตร์ตะวันออกและตะวันตก, 

                                     ปรัชญาภาษากับความเชื่อด้านพิธีกรรม, ตรรกวิทยา, 

                                     หลักปรัชญาพื้นฐานกับการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป

 

ประสบการณ์และความสนใจด้านพลังจิต

                        -มีความสนใจด้านการฝึกสมาธิตั้งแต่อายุ 12 ขวบ 

                        -เคยผ่านการฝึกสมาธิ วิปัสสนากัมมัฏฐานแบบยุบหนอ-พองหนอ ฝึกสมาธิโดยด้วยบริกรรม“พุทโธ” และการฝึกสมาธิแบบโดยการเพ่งกสิณ โดยมีครูอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญแต่ละด้านเป็นสอนหรือควบคุมในการปฏิบัติ

                 -เป็นวิทยากรบรรยายการฝึกกสิณในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ทางจิต

                       
การฝึกอบรมพลังจิตอย่างเป็นระบบ ในหลักสูตรดังต่อไปนี้                                 

: ประกาศนียบัตรนักบำบัดจิตใต้สำนึกชั้นสูง รุ่นที่ 7 (Hypnotherapist : C.Ht)

  จากศูนย์ค้นคว้าและฝึกอบรมพลังจิตใต้สำนึก สอนโดย อ.ดร.บุญเลิศ สายสนิท                             


: ประกาศนียบัตรหลักสูตร Emotional Freedom Techniques : EFT

  จากศูนย์สร้างสรรค์พลังแห่งจิตวิวัฒน์  สอนโดย อ.ไกรณพงศ์ วิภพบวรวงศ์        

 

ที่ทำงานปัจจุบัน  :  อาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  สำนักวิชาศึกษาทั่วไป


เป็นอาจารย์ประจำรายวิชา เป็นผู้ออกแบบหลักสูตร-อำนวยการสอนและสอนด้วยตนเอง   

                                     ในรายวิชาด้านการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ คือ

                                     -ปรัชญากับการดำเนินชีวิต, ศิลปะการพัฒนาชีวิต, ความคิดเชิงเหตุผล,

                                      การคิดกับคนรุ่นใหม่, พลังความคิดในการพัฒนาศักยภาพมนุษย์, สังคม 

                                      การเมือง เศรษฐกิจและ ภาวะ แวดล้อม, การดำรงชีวิตในสังคมยุคใหม่ และจริยศาสตร์พยาบาล                                                  

                          -เป็นอาจารย์พิเศษ บัณฑิตวิทยาลัย ระดับ ป.โท รปม.  ม. เกษมบัณฑิต

                                      -เป็นอาจารย์พิเศษ บัณฑิตวิทยาลัย ระดับ ป. เอก สาขาปรัชญา มจร. ฯลฯ                                       

ประสบการณ์ทำงาน      -เคยดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนงานกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

                                  -เป็นกรรมการยกร่างหลักสูตร รายวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

                                  -เคยเป็นอนุกรรมการ ด้านการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในการสอน สำนักงานคณะกรรมการ การอดุมศึกษา (สกอ.)

                                  -ที่ปรึกษาและอำนวยการฝึกอบรมด้านพลังความคิดกับการสร้างศักยภาพภายในของนักธุรกิจ บริษัท แกรนด์ ไดมอนด์ ริชมุชเวิลด์ จำกัด (www.granddiamond.net)

                                   -2545-ปัจจุบัน เป็นบรรณาธิการหนังสือเรียนด้านพระพุทธศาสนาทุกระดับชั้น ประจำ บริษัท สำนักพิมพ์เอมพันธ์ จำกัด แต่งตั้งโดย กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ

 


 

  

 

ดร.พิมพ์ปวีณ์ วัฒนาทรงยศ

Pimpawee Watthanasongyot

Ph.D., NLP, C.Ht, AI NLP Master Coach

  

ประวัติการศึกษา

• ปริญญาตรี : รัฐศาสตร์ (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัยรามคาแหง

นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

• ปริญญาโท : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

นิติศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

• ปริญญาเอก : การจัดการธุรกิจดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

 


 

 

นพ.นพดล จิระกาล


แพทยศาสตร์บัณฑิต, วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญวิชาชีพเวชกรรม สาขากุมารเวชศาสตร์

 

 


 

 อ. สุวัชชัย แก้วทรัพย์ศักดิ์


M.B.A., NLP, EFT, C.Ht

 

การศึกษา:

 

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยรังสิต ปี พ.ศ.2539

 

 - Diploma ด้าน การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ปี พ.ศ.2544

 

- Postgraduate Diploma การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ปี พ.ศ.2545

 

- ปริญญาโท การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ปี พ.ศ.2545
จาก
Newcastle Business School, the University of Northumbria at

 

Newcastle, ประเทศอังกฤษ

 

การอบรมพิเศษ:

 

 - Professional Coach Certification Program, หลักสูตรพัฒนาโค้ชมืออาชีพมาตรฐานสากลได้รับการอนุมัติจากสหพันธ์โค้ชนานาชาติ

 


- หลักสูตร Strategies for Developing Effective Presentation Skill จัดโดย American Management Association

 


- หลักสูตร Consulting Skills for the Human Resources Professional จัดโดย Hay Group

 


- หลักสูตร เทคนิคการพูดและการฝึกเสียงสำหรับวิทยากร จัดโดย สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่น

 


- หลักสูตร Train the Trainer จัดโดย นิตยสาร Go Training

 


- หลักสูตร D4 Trainer Style วิทยากรุร่นใหม่สไตล์ D4 

 


- Certified Diploma Master of the Art and Science of Neuro Linguistic Programming, 

 

- Certified Diploma Advanced Hypnosis and Hypnotherapy จาก the Center of Research and Training Subconscious Power 

 

 - Certified Past Life Regression Therapy  จาก The Anam Cara Center for Wisdom-Compassion-Peace

 

ฯลฯ

 

ตำแหน่งปัจจุบัน: 

 

- ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาและบริหารการเรียนรู้     สถาบันฝึกอบรมตรีเพชรอีซูซุ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด

- นายกผู้ก่อตั้งสมาคมศิษย์เก่า คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต 

 

ประสบการณ์การเป็นวิทยากร:
- อาจารย์พิเศษ หลักสูตรปริญญาตรี วิชาการสื่อสารทางธุรกิจ คณะบริหารธุกิจ มหาวิทยาเทคโนโลยีมหานคร

 

- หลักสูตร Smart Manger บริษัท ไทยออโต้เซลส์ จำกัด

 

- หลักสูตร Effective Communication in the Organization บริษัท ไทยออโต้เซลส์จำกัด

 

- หลักสูตร People Management for Manger and Ho Ren So บริษัท DMET DIA Modern Engineering (Thailand)
- หลักสูตร Effective Communication สำนักงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

 

- หลักสูตร Team Building & Team Empowerment สำหรับผู้บริหารนานาชาติ บริษัท Bechtel International

- หลักสูตร การสร้างจิตสำนึกในงานบริการ บริษัท พัฒนาไทยบริการ จำกัด

- หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเพื่อก้าวสู่ควา สายการบินนกแอร์

- หลักสูตร การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ การเคหะแห่งชาติ

- หลักสูตร พลังแห่งการคิดบวกสู่ความสำเร็จ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

- หลักสูตร จิตวิทยาการเป็นพี่เลี้ยง และหลักสูตร จิตวิทยาการเป็นพี่เลี้ยงสำหรับหัวหน้างาน 

 

บริษัท เอส แอนด์ พี ซิดิเคท จำกัด (มหาชน) (S&P)


- หลักสูตร Team Learning บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด

- หลักสูตร จิตวิทยาการบริหารสำหรับหัวหน้างาน และหลักสูตร การสื่อสารและการประสานงานเชิงจิตวิทยาสำหรับผู้จัดการ 

 

บริษัท อีซูซุอันดามันเซลส์ จำกัด

- หลักสูตร เทคนิคการประสานงาน และการวางแผนงานเชิงปฏิบัติ บริษัท อีซูซุอันดามันเซลส์ จำกัด

- หลักสูตร Be Yourselves บริษัท ไทยเบเวอร์เรจแคน จำกัด

- หลักสูตร เทคนิคการบริหารสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่ บริษัท NCP จำกัด ผู้ผลิตเครื่องดื่ม Fitne และ น้ำขิง Hotta

- หลักสูตร การวางแผนเชิงคุณภาพ บริษัท All Training (เครือ CP)

- หลักสูตร การพัฒนาหัวหน้างาน บริษัท นานดี อินเตอร์เทรด จํากัด

- หลักสูตร การจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า SCG Trading

 

- หลักสูตร Service Mind Boost up SCG Trading

- หลักสูตร Service Mind Boost up บริษัท เค เซิร์ฟ จำกัด

- หลักสูตร Service Mind Boost up Fonterra

- หลักสูตร หัวหน้างานขั้นเทพ กลุ่มน้ำตาลวังขนาย

- หลักสูตร Jailbreak Your Mind กลุ่มบริษัท น้ำตาลไทยรุ่งเรือง

 - หลักสูตร ร่วมใจกัน เราทำได้ วรากรเทรดดิ้ง

- หลักสูตร ทัศนคติเชิงบวก เพื่อความสำเร็จในชีวิต และการทำงาน วรากรเทรดดิ้ง

- หลักสูตร การสื่อสารและก่ารประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ

 

บริษัท เอสเอสแอล แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

 

ผู้ผลิตถุงยางอนามัย Durex

- หลักสูตร Proactive Leadership

 

บริษัท DKSH

 

- หลักสูตร Positive Thinking to Positive Action 

 

บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

 

- หลักสูตร Smile Communication

 

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)

 

- หลักสูตร การสร้างสรรค์งานบริการสำหรับผู้จัดการหน้าลาน

 

บริษัทบางจากกรีนเนทจำกัด

- หลักสูตร การพัฒนาทีมงาน 

 

บริษัท เจียไต๋ จำกัด

 

- หลักสูตร ภาวะผู้นำ 

 

วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา
และวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา

 

- โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานคลังเขต และสำนักงานคลังจังหวัดภายใน

 

เขต 3 (นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ ชัยภูมิ อำนาจเจริญ อุบลราชธานี ยโสธร) 

- โครงการพัฒนาบุคลากร เทศบาล อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี

 

- โครงการพัฒนากิจกรรมและบุคลิกภาพนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

- โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรภาษาอังกฤษ
คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

- โครงการเปิดโลกกิจกรรม คณะเศรษฐศาสตร์

 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

- โครงการพัฒนานักกิจกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

- โครงการอบรมนักกิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

- โครงการก้าวสู่โลกของผู้นำ มหาวิทยาลัยรังสิต

 

- บรรยายหัวข้อ เทคนิคให้ได้รับการคัดเลือกเข้าทำงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลภาคตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ

 

ฯลฯ

วิชาที่บรรยาย

 

- ภาวะผู้นำ - การบริหารเวลา
- ทักษะการบริหารสำหรับหัวหน้างาน/ผู้จัดการ
- ทักษะการเป็นพี่เลี้ยงสอนงาน - Enjoyneering Team Building

 

- การสร้างทัศนคติเชิงบวก - พลังจิตใต้สำนึก

 

- การบริหารทรัพยากรมนุษย์ - การสื่อสารในองค์กรที่มีประสิทธิภาพ

 

- ทักษะการนำเสนอ - การสร้างจิตสำนึกในงานบริการ
- การพัฒนาศักยภาพพนักงาน - การทำงานอย่างมีความสุข
- การก้าวออกจาก Comfort Zone
- ฯลฯ


 

อ.นัญนิภาณัฐ จีรานุโกศล

NLP, EFT, C.Ht, Pranic Healing( PH.)

 

Mrs. Nannipanat Jeranukosol (Coach Poo)

 

 ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด   มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

BA Business Administration (Marketing)

 Ramkhamhaeng University,

 Bangkok, Thailand Year 1999

 

การศึกษาและฝึกอบรมเพิ่มเติม 

Certified Diploma ,Master of the Art and science of Neuro Linguistic
programming ( NLP )
Certificate of Advanced Hypnotherapy
Certified of Training Kryon Meditation
Pranic Healing
นักบำบัด โปรแกรมจิต ( NLP,Hypnotist, Hypnotherapy)
นักบำบัด พลังปราณ ( Pranic Healer )
วิทยากรปลุกพลังระดับจิตใต้สำนึก
- Certificate of Pranic Basic & Advanced
- Certificate of Pranic Psychotherapy
- Certificate of Pranic Psychic Self -Defense
- Certificate of Pranic Fèng Shui
- Certificate of Pranic Crystal Healing
- Certificate of Arhatic Yoga
- Certificate of Spiritual Business Management
- Certificate of Achieving oneness with the higher soul
นักบำบัดโปรแกรมจิต ( NLP,Hypnotist, Hypnotherapy)
นักบำบัดพลังปราณ ( Pranic Healer )
วิทยากรปลุกพลังระดับจิตใต้สำนึก

 

 ประสบการณ์การทำงาน

  AIA insurance Co Ltd 1995-1997 เลขานุการ & นักขายประกันชีวิต

 Ayutthaya insurance Co Ltd 1998-1999 เลขานุการ & นักขายประกันชีวิตNissan Pranakorn 2000 2000-2001 สร้างทีมขาย

 Directing Manager cosmetic mamufacturing and เจ้าของกิจการขายส่งMarketing firm 2002-2007 ปลีกเครื่องสำอางค์ และอุปกรณ์เสริมสวยทุกชนิด

 Proprietorship restaurant business 2008-2009 เจ้าของธุระกิจร้านอาหาร

 Bank of Islam 2010-2011 I Bank อิสลาม แบ็งค์ (สร้างทีมขายสินเชื่อ) ทั้งขายตรงและทางโทรศัพท์ 

Tv Direct Public Company 2012-2013 บริษัท ทีวีไดเร็คจำกัดมหาชน (ดูแลฝ่ายขาย) เทรนเนอร์ เทรนสินค้า เทรนเทคนิคการขาย ทางโทรศัพท์

 Cps Solution 2014 –Present ที่ปรึกษา บริษัท CPS 

Filter Insight Co.Ltd ที่ปรึกษาฝ่ายขาย 

NLP and Hypnotherapy Coach 2014 – Present 

ปัจจุบัน ( Coach ) โค้ช ด้านพลังจิตใต้สำนึก Nlp Hypnosis & Hypnotherapy นักสั่งจิต และ นักพูดพัฒนาศักยภาพมนุษย์..พลังจิตใต้สำนึก ด้วยศาสตร์ NLP & Hpyno 

โค้ชปูได้เรียนรู้จาก Coach และกูรูระดับโลกและระดับประเทศอีกมากมาย 

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ อ่านหนังสือและเปลื่ยนแปลงตัวเองให้สำเร็จ 

แบบก้าวกระกระโดด จนเห็นได้เด่นชัด มีองค์กรได้ทำจดหมายเรียนเชิญเข้ามาเพื่อให้ไปสอน และ coaching พัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร สร้างแรงบัญดาลใจให้กับพนักงานทุกระดับ ทุกฝ่ายตั้งแต่ฝ่ายผลิต ฝ่ายขาย HR ฝ่ายบัญชี ตลอดจนพนักงานชั่วคราว เพื่อให้เขาเห็นคุณค่าของตนเองเห็นคุณค่าของผู้อื่นและองค์กรที่ตนทำงาน เมื่อเขามีไฟ มีศักยภาพ คิดบวกมันจึงส่งผลให้เขาทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ส่งผลให้องค์กร ครอบครัวประสบความสำเร็จดียิ่งๆขึ้นไป

 

ประวัติการเป็นวิทยากร สอนฝึกอบรม 

ปลุกพลังจิตพิชิตฝัน (บุคคลภายนอก) 

ปลุกพลังจิตพิชิตเป้าหมาย ( In home องค์กร)

 การสื่อสาร คิดบวก ( In home องค์กร)

 บุคลิกภาพ&งานบริการ ( In home องค์กร) 

Coaching พัฒนาศักยภาพ ผู้บริหารเป็นรายบุคคล 

ปลุกพลังนักขาย& การสื่อสารนักขาย& บุคลิกภาพนักขาย 

พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ด้วยศาสตร์ NLP 

NLP for Success (สำหรับผู้บริหาร) 

การสอนทุกคอร์สอยู่ในพื้นฐาน ศาสตร์ Hypnosis & Nlp

 

ประวัติ ทำการสอนและฝึกอบรมให้กับองค์กรต่างๆ 

บริษัท คาราบาว ตะวันแดง 

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) 

บริษัท DTGO Corporation Limited (บริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์) 

สวนสัตว์นครราชสีมา (การบริการเป็นเลิศ) ด้วยเทคนิค NLP 

บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต (ปลุกพลังนักขาย ด้วยเทคนิค NLP) 

หน่วยงานสะสมเงินเดือน 4 

หน่วยงานสะสมเงินเดือน 8 

บริษัท NXP Semiconductors Thailand. 

คอร์ส.. NLP for Success (สำหรับผู้บริหาร) 


โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา จังหวัดกาฬสินธุ์ 

.Mind Science ปลุกพลังจิต พิชิตฝัน 

โรงเรียนสอนภาษา ผู้จัดการและเจ้าของกิจการ 

บริษัทเครือข่าย KRI SAM 

บริษัทเครื่องสำอางค์ 

ผู้บริหารโรงเรียน 2 ภาษา โรงเรียนนานานชาติทั่วประเทศ  และอีกหลายๆแห่ง

บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล๊อปเม้น คอร์ปอเรชั่น (MQDC)
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต
บริษัท แอส แอนด์ พี ซินดิเดิคท จำกัดมหาชน (S&P )
บริษัท Systems2000
บริษัท อัลฟ่า พาร์ฟ ผลิตภัณท์เส้นผม
หจก. ธนากรกิจ
โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ
บริษัทเครือข่าย แอมเวย
บริษัท เครือข่าย ซัมมิท
บริษัท ม่อนอ้วน (นำเข้า จำหน่ายปลาแซลม่อน )
สวนสัตว์ นครราชสีมา
มหาวิทยาลัย
บริษัท Volvo


 

 

อ.ธรรมราช วงค์สุยะ 

 

NLP, EFT, C.HT, MHT, PLRT

 

นักสั่งจิตบำบัด พัฒนาศักยภาพมนุษย์

 


ประวัติ 

-เกิด 7 พ.ย. 2519 

-ภูมิลำเนา อ.บางไทร จ.อยุธยา

การศึกษา 

-มัยมศึกษาตอนปลาย ร.ร. บางไทร 

-นักธรรมเอก 

-ศึกษาปฏิบัติ ธรรม บวชบรรพชาตั้งแต่เป็น สามเณร จนอายุครบ20ปีจึง อุปสมบท เป็นพระภิกษุ
เป็นพระภิกษุได้19พรรษา 2539-2558

-ศึกษาธรรมะ สายวิปัสสนากรรมฐาน 

-สายหลวงปู่บุดดา ถาวโร (สิงบุรี สมัยเป็นสามเณร) 

-ฝึกสมาธิ แสงสว่าง วัดเกาะ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 

-อสุภกรรมฐาน สายหลวงปู่ชา สุภัทรโท วักหนองป่าพง (พระ อ.สมพงศ์ มหาปัญโญ) ป่าช้าบุพสังค์ จ.สระแก้ว 

-อานาปานุสสติ กับ พระ อ.สมภพ โชติปัญโญ (นิพเพธพลาราม คำตระกร้า จ.สกลนคร) 

-มโนมยิทธิ หลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี 

-ธุดงค์ สระแก้ว-อยุธยา 1เดือน ปี 2540 

-ธุดงค์ สุโขทัย-กำแพงเพชร-ตาก 

-กสินไฟ สายหลวงปู่บุญกอง พระ อ.พรชัย ฐิตชโย พระธาตุแสนคำฟู จ.เชียงราย 

-ธุดงค์ ภูกระดึง-ภูหิงร่องกล้า-น้ำหนาว-หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 

-กสินไฟ ถ้ำแสงจันทร์ อ.บึงสัมพัน จ.ชัยภูมิ 

-กสินไฟ ถ้ำเพชร รอยต่อจ.กำแพงเพชร-จ.นครสวรรค1ปี 

-กสิน หลวงพ่อราม น้ำตกสายรุ้ง จ.กำแพงเพชร 

-ศึกษาแนวทางสมถะกรรมฐานและวิปัสสนากับ 

-หลวงพ่อทองพูนปุญยกาโม(ลูกศิษเอกหลวงปู่เทศน์ บุกเบิกสร้างวัดธรรมะเจดีย์ดอยโตนกับหลวง
พ่อ) 

-หลวงปู่ผาง ขันติกโร อ.ดอนตาล จ.มุกดาการ 

-หลวงปู่จาม มหาปุญโญ วัดป่าวิเวกวัฒนาราม อ.คำขะอี จ.มุกดาหาร 

-หลวงตามหาบัว อุดรธานี 

-หลวงปู่ทองทิพย์ พุทธปัญโญ จ.หนองคาย 

-พระ อ.เปลี่ยน ปัญญาปทีโป เชียงใหม่ 

-พระ อ.เสือดำ คำรณ ภูเขาควาย ลาว 

-พระครูบาหล้า พม่า 

สร้างวัด 

-พระบรมธาตุเจดีย์ศรีสันติมงคลธรรม วัดดอยสันป่าวนาราม เชียงราย 

-วัดธรรมเจดีย์ดอยโตน เชียงราย 

-วัดพระเจ้าทันใจ ต.อวน อ.ปัว จ.น่าน 

-สร้างพระเจ้าทันใจ11องค์ ทั่วประเทศสร้างพระเจ้า 5 พระองค์ 1จุด 

ประวัติ การเข้ารับฝึกอบรม 

-สู่อิสรภาพทางด้านการเงิน อ.จักรพงษ์ เมษพันธุ์ 

-NLP อ.วันชัย 

-EFT อ.ไกรณพงศ์ วิภพบวรวงค์ 

-Linguistics Power อ.ไกรณพงศ์ วิภพบวรวงค์ 

-KRYON อ.ไกรณพงศ์ วิภพบวรวงค์ 

-สู่อิสรภาพทางด้านการเงินด้วยNLP อ.วันชัย ประชาเรืองวิทย์ 

-การนำเสนองานให้ว้าว ววเทรนเนอร์ศักดิ์ชัย ดวงดุษดี 

-Miracle of sound Therapy อ.ไกรณพงศ์ วิภพบวรวงค์ 

-เทรน เดอะ เทรนเนอร์.(MHT) อ.ไกรณพงศ์ วิภพบวรวงค์ 

-NLP (ชั้นต้น-กลาง-สูง) ศูนย์ค้นคว้าและฝึกอบรมพลังจิตใต้สำนึก 

-Hypno (ชั้นต้น-กลาง-สูง) ศูนย์ค้นคว่้าและฝึกอบรมพลังจิตใต้สำนึก 

-PLRT (Part Life Regression Therapist) 

ประวัติ ร่วมทำการสอนและฝึกอบรม 

-Passion Camp แค้มป์สร้างแรงบันดาลใจ มูนิธิพุทธคยา 

-Passion Camp แคมป์สร้างแรงบันดาลใจ คาราบาวแดง รุ่น ทหารเสือ 

-Passion Camp แคมป์สร้างแรงบันดานใจ คาราบาวแดง รุน ขุนศึก 

-Passion Camp แคมป์สร้างแรงบันดานใจ บ.ไอมีเดี่ย อินโนเวชั่น จำกัด 

-คอร์ส ฝึกอบรมพลังจิตใต้สำนึกสำหรับเยาวชน ศูนย์ค้นคว้าและฝึกอบรมพลังจิตใต้สำนึก


 

 

อ.ปนัดดา วิรัชนิดากุล 

Panadda Wiruchnidakul 

NLP, EFT, C.Ht., APLRT 

นักโปรแกรมจิตบำบัดและพัฒนาศักยภาพมนุษย์แบบองค์รวม

 


ประวัติการศึกษา 

- ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 2 (คบ.) 

- ระดับปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม) 

ประวัติการรับราชการ 

-พ.ศ. 2524 ตำแหน่งอาจารย์ 1 ระดับ 3 สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา
อำเภอ (สปอ.)นครชัยศรี กระทรวงศึกษาธิการ 

-พ.ศ. 2539 ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย 

-พ.ศ.2559 เกษียณอายุราชการตำแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
พิเศษ 

ประสบการณ์การทำงานทางการศึกษา 

1. พ.ศ.2525 พัฒนาห้องสมุดโรงเรียนวัดทุ่งน้อย ตำบลแหลมบัว ได้รับรางวัล
ห้องสมุดดีเด่นของกลุ่มโรงเรียนแหลมบัว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 

2. พ.ศ. 2530 เป็นเลขานุการ ศูนย์วิชาการกลุ่มโรงเรียนแหลมบัว ตำบลแหลมบัว
อำเภอนครชัยศรี 

3. พ.ศ.2539 ดำเนินการจัดตั้งวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐม วิทยา
อาชีวศึกษาแห่งแรก ของประเทศไทย ที่สังกัดกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ซึ่งจัดตั้งด้วย
เงินรายได้ของเทศบาลฯ 

4. พ.ศ.2549 จัดตั้งวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 

7. พ.ศ. 2558 รักษาราชการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยาลัย
อาชีวศึกษาเทศบาลอ้อมน้อย ตำบลอ้อมน้อยอำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

 

การพัฒนาศักยภาพตนเอง 

-ศึกษาอบรม เรื่อง พลังจักรวาล-พลังกายทิพย์-ปฐมจักระ และ -พัฒนาจักระ ของคุณย่าเยาวเรศ
บุนนาค 

-ศึกษา อบรม เรื่อง NLP (BASIC-NLP: The Art science of neuro
linguistic programming) ของศูนย์ค้นคว้าพลังจิตใต้สำนึก 

-ศึกษา อบรม เรื่อง HYPNO ชั้นต้น ชั้นกลาง ชั้นสูง (C.HT) ของศูนย์ค้นคว้าพลังจิต
ใต้สำนึก 

-ศึกษา อบรม เรื่องกฎแรงดึงดูด (Linguistics Power : Key of Secret) ของศูนย์
สร้างสรรค์พลังแห่งจิตวิวัฒน์ 

-ศึกษา อบรม เรื่องพลังแห่งคำพูด (Linguistics Power : Power of Words) ของ
ศูนย์สร้างสรรค์พลังแห่งจิตวิวัฒน์ 

-ศึกษา อบรม เรื่อง การย้อนอดีตชาติบำบัด (Past Life Regression Therapy :
PLRT) ของศูนย์อนัมคารา เพื่อปัญญา เมตตา และสันติสุข 

-ศึกษา อบรม เรื่อง การย้อนอดีตชาติบำบัด ชั้นสูง (Advanced Past Life
Regression Therapy : APLRT) ของศูนย์อนัมคารา เพื่อปัญญา เมตตา และสันติสุข 

-ศึกษา อบรม เรื่อง Master Trainer NLP- Hypno ของศูนย์สร้างสรรค์พลังแห่งจิต วิวัฒน์ 

-ศึกษาอบรม ฝึกปฏิบัติเรื่อง “ปลดล็อคชีวิต...เปลี่ยนพลังจิตเป็นสุดยอดมนุษย์” ของดร.มนตรี
ธีรธรรมพิพัฒน์ ระหว่างวันที่ 20 -21 มกราคม 2561 

- ศึกษาอบรม ฝึกปฏิบัติเรื่อง “Soul Coach โปรมแกรม Wisit’s Integrated
System for Inner Transformation (WISIT) ระหว่างวันที่ 27-28 มกราคม
2561 ของ อจ.วิศิษฐ์ วังวิญญู 

-ศึกษาอบรม EFT ของศูนย์สร้างสรรค์พลังแห่งจิตวิวัฒน์ 

ประสบการณ์การเป็นวิทยากร นักพัฒนาศักยภาพมนุษย์แบบองค์รวม 

1. การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

2. ให้ความรู้ผู้สูงอายุ เรื่องความสุข 

3. อบรมเรื่องคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียน นักศึกษา และเยาวชน 

4. อบรมให้ความรู้ เรื่อง “พลังจิตพิชิตเป้าหมาย” แก่นักเรียน นักศึกษา และเยาวชน 

5. อบรมให้ความรู้เรื่อง “สร้างพลังแห่งการเรียนรู้ สู่การพิชิตเป้าหมาย” 

6. อบรมให้ความรู้เรื่อง “ปลุกพลังความดี” 

7. อบรมให้ความรู้เรื่อง “เปิดรหัสลับ สู่พลังสมาธิ” 

8. อบรมให้ความรู้ครูสังกัดกระทรวงศึกษาตาม “โครงการอบรมคูปองพัฒนาครู” ของบริษัท ร้อย
ล้าน พันล้าน จำกัด 

9. อบรมให้ความรู้เรื่องการพัฒนาจิต 

10. อบรมให้ความรู้เรื่องภาวะผู้นำ 

11. สั่งจิตบำบัด ย้อนวัย ย้อนอดีต ค้นหาปม ให้กับผู้ที่ต้องการแก้ไขและพัฒนาศักยภาพของตน
เอง 

 


 

 

 

 

อ.วรพงษ์ สอนสะอาด

 

Worapong Sonsaard

C.Ht., EFT, MOA/OPT, Chakras & Pranic Energy Healing / Nature Therapy

การศึกษา -อนุปริญญา สถาปัตยกรรม วิทยาลัยเทคนิคดุสิต

การอบรมพิเศษ

-Federation Equestre International Coaching course.

-Federation Equestre International Reining course 2016

-Coach and Judge.

-Federation Equestre International Solidarity II Reining 2017.

-Thailand Reining Clinic 2018.

-Hypnosis Hypnotherapy (ชั้นต้น-กลาง-สูง) ศูนย์ค้นคว่้าและฝึกอบรมพลังจิตใต้สำนึก

ตำแหน่งปัจจุบัน

-ประธานกรรมการ Diamond star molassess limited.

-ประธานกรรมการ Ashaley Resort.

-รองประธาน Nava Trading Company.

-ที่ปรึกษา บ.แลนด์แอนด์ฟาร์ม(2559)จำกัด

-ที่ปรึกษา The Star Healthy Shop & Spa.

-ที่ปรึกษา Ever-horse equipment.

-ที่ปรึกษาสโมสรขี่ม้า บ้านคอกม้า คาวบอยฟาร์ม ด้านการจัดการฟาร์มและสุขภาพม้า


อาจารย์พิเศษ

-Horse training level fundamentals to advanced.

-Peterson Piano.

-Photographer.

-Horse Management.

-Human and animals health care.

-Scuba Dive.

-Massage Healing.

ประสบการณ์การเป็นวิทยากร

-Chakras and Pranic.

-Hypnosis Hypnotherapy.

-Reiki.

-Energy healing.

-Nature Therapy.

-Pyramid meditation and healing.

-Yoga meditation.

-Stone healing.

 


 

 

 

อ.จักรกฤษณ์ ศักดิ์สุวรรณ

AI NLP Coach, EFT, C.Ht.

(โค้ชต้นปาล์ม Habit Coach)

โค้ชจริตนิสัย หยั่งรู้ตัวตนเพื่อผลสำเร็จ

 

การศึกษา

ระดับปริญญาตรี

ศิลปศาสตรบัณฑิต ชื่อย่อ ศศ.บ. สาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ แขนงธุรกิจการบิน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, 2555 ประเทศไทย


คุณวุฒิ ระดับประกาศนียบัตร


1. Certificate of Professional Hypnotherapist ประกาศนียบัตรนักจิตใต้
สำนึกบำบัดขั้นสูง ชื่อย่อ C.Ht

สาขา Hypnotherapy The Center of Research and Training
Subconscious Power, 2558 Thailand


2. Certificate of Expert Practitioner of Emotional Freedom
Technique

ชื่อย่อ EFT สาขา Clinical EFT Certifications Mind Power Revolution
and Creative Center, 2559 Thailand


3. Certificate of the Art and Science of Neuro Linguistic
Programming (NLP)

ชื่อย่อ NLP สาขา Neuro Linguistic Programming The Center of
Research and Training Subconscious Power, 2559 Thailand

 

หลักสูตรอื่นๆที่ได้รับการอบรม

1. Professional Trainer วิทยากรมืออาชีพ โดย อ.ชาญ ตระการศิลป์
Wintory Training 2561

2. Etheric Body for Health พลังกายทิพย์เพื่อสุขภาพ โดย อ.เยาวเรศ
บุนนาค 2560

3. เกมกลยุทธ์ และอ่านคนให้รู้ใจ ฉบับสามก๊ก โดย อ.เปี่ยมศักดิ์ คุณากรประทีป
2560

4. Close Sale กลยุทธ์การขาย โดย เทรนเนอร์ศักดิ์ชัย ดวงดุษดี 2560

5. FINDING LIFE PURPOSE & PASSION โดย โค้ชวาส Life
University 2559

6. พฤติกรรมพยากรณ์ ทำนายอี้จิง วิชาลิ่วเหยา โดย ไทยโจวอี้ 2559

7. หลักสูตรอบรมพระวิทยากร สำนักวิปัสนาธุระ ม.มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
2558

8. Enneagram Coach & MBTI Personal Test ศาสตร์แห่งการ
วิเคราะห์พฤติกรรมมนุษย์ Siam Enneagram Consulting Co,Ltd. 2558

9. Advance Hypnotherapy & NLP หลักสูตรนักสั่งจิตบำบัดขั้นสูง
ศูนย์ค้นคว้าและฝึกอบรมพลังจิตใต้สำนึก โดย ดร.บุญเลิศ สายสนิท 2558

10. Leader as Coach หลักสูตรโค้ชชีวิต The Life Coaching
Practitioner โดย ดร.วสิษฐ์ พรหมบุตร Certified of the Stakeholder Centered
Coaching by Marshall Goldsmith 2558

11. เทรนด์ธุรกิจ 2020, พลังคำพูด, จิตใต้สำนึกสร้างแบรนด์ โดย อ.ไกรณพงศ์ วิ
ภพบวรวงศ์ 2557

12. คลิกเป็นเห็นเงินล้าน V-Commerce โดย อ.วีรศักดิ์ ลิ่วลักษณ์ 2556

13. การพูดเพื่อทำหน้าที่กัลยาณมิตร โดย ดร.จอมพล สุภาพ 2555

14. Creative speaking for success by CAP Theory โดย อ
.อนุสรณ์ หนองนา 2554

15. Mind Training หลักสูตรพัฒนาจิตใจ (HOAI Thailand) โดย อาจารย์
ชิโนมิยะ ชิเกยูกิ 2553

16. DISC & Strength Finder เจาะจุดแข็ง โดย อ.ศิริพร นิรันตรัตน์ 2553

17. เจ้าแห่งการสื่อสาร โดย โค้ชสิริลักษณ์ ตัณสิริ 2553

18. โครงการอุปสมบทหมู่ ธรรมทายาทภาคฤดูร้อน ศูนย์อบรมธรรมทายาท 2552

 

ประวัติการทำงาน

ปี พ.ศ. หน่วยงาน ตำแหน่ง

2550 - 2552 สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา บึงอำพันธ์ นักจัดรายการวิทยุ

2552 - 2555 สถานีวิทยุหัวหิน Relax Radio นักจัดรายการวิทยุ

2555 - 2557 Global Youth Development Institute หัวหน้า
แผนกพัฒนาเยาวชนต้นแบบ และยกระดับสถานศึกษาต้นแบบ

2557 - 2559 YouthLead Thailand (SE) วิทยากรบรรยาย
หลักสูตรค้นพบตัวเอง

2558 - 2560 CAP Vision Institute ฝ่ายวิจัยและพัฒนาหลักสูตร

2559 - 2560 Top Trainer Thailand (NGO) ผู้ก่อตั้งและ
กรรมการบริหาร

2560 - ปัจจุบัน มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาบุคลากร

2561 - ปัจจุบัน บริษัท นวัตกรรมสร้างสรรค์การศึกษา จำกัด ผู้ก่อตั้งและกรรมการ
บริหาร

 

ประสบการณ์การจัดอบรม/สัมมนา/การเป็นวิทยากร

 

กลุ่มครูสายการสอน

• หลักสูตรพุทธจิตวิทยาวิเคราะห์พฤติกรรมผู้เรียน โครงการพัฒนาศักยภาพครู
อาจารย์ ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน จำนวนปี
ประสบการณ์ 10 ปี

• โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรม โรงเรียนดี ศรีตำบล จำนวนปีประสบการณ์
6 ปี

• โครงการระบบสารสนเทศดูแลช่วยเหลือและบันทึกข้อมูลนักเรียนรายบุคคล กลุ่ม
ครูแนะแนว สังกัดมัธยมศึกษา จ.อุทัยธานี สนท.เขต 42 จำนวนปีประสบการณ์ 4 ปี

• โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน สัมมนาครูผู้ประสานงานการศึกษา ทั่วประเทศ

จำนวนปีประสบการณ์ 4 ปี

• จริต 6 ศาสตร์แห่งการเข้าใจคน คณาจารย์เจ้าหน้าที่ ม.เทคโนโลยราชมงคลพระ
นคร กทม.

จำนวนปีประสบการณ์ 4 ปี

• หลักสูตรกระจกส่องนิสัย หยั่งรู้จิตใต้สำนึก โครงการพัฒนาข้าราชการครูฯ ปีงบ
ประมาณ 2560

 

กลุ่มเอกชน

• พิชิตใจคน 6 แบบ เพื่อพัฒนางานขายบริษัท Coway (Thailand) Co,Ltd

• เข้าใจคน 6 จริตเพื่อประสิทธิภาพทีม บริษัท มิตรไมตรีการแพทย์ จำกัด

• พลังแห่งการสื่อสารสร้างทีมประสิทธิภาพ ผู้จัดการสาขาทั่วประเทศ Tops
Supermarket

• กลยุทธ์การตลาด บริษัท สินทรัพย์ประกันภัย จำกัด

 

กลุ่มรัฐวิสาหกิจ / โรงเรียน / มหาวิทยาลัย

• ค่ายครอบครัวอบอุ่น จ.ราชบุรี กระทรวงพัฒนาสังคมฯ

• ค่ายครอบครัวอบอุ่น 3 จังหวัด ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

• ค่ายอบรมแกนนำนักเรียน โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย จ.นครราชสีมา, ร.ร.เซกา จ
.บึงกาฬ

• ค่ายห้องเรียนสีขาว ร.ร.ทีปังกรวิทยาพัฒน์ จ.ปทุมธานี

• ค่ายคณิตศาสตร์ โรงเรียนอุทัยธานีวิทยาคม จ.อุทัยธานี

• จริต 6 กับการอ่านใจคน นักศึกษา ม.เกษตรศาสตร์, สวนดุสิต, จุฬาลงกรณ์ฯ, พระ
จอมเกล้าธนบุรี

• ระบบดูแลนักเรียนรายบุคคล กลุ่มครูแนะแนวอุทัยธานี

• จริต 6 ศาสตร์แห่งการเข้าใจตน มทร.พระนคร

• Miracle of Life ใน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ โครงการ Shift and
Share จ.สมุทรปราการ

 

หลักสูตรที่เปิดสอน Public Course

• กระจกส่องนิสัย หยั่งรู้จิตใต้สำนึก ด้วย HabitScan

• ค้นจุดแข็ง แกร่งสร้างแบรนด์ (Expert Branding)

• จริต6 สำหรับผู้บริหาร

• ศาสตร์การโค้ชด้วยจริต 6 Habit Coach Certification

• กระบวนการจัดค่าย และพี่เลี้ยงมืออาชีพ Mentor Training

• โค้ชลูกวัยรุ่น

• Team & Trust พลานุภาพคน 6 แบบ

• ค่ายเยาวชนอัจฉริยะเปลี่ยนโลก (Expert Camp)

• พลังจิตใต้สำนึก สำหรับเยาวชน (Hypno-NLP for Youth)

 

รางวัล/ผลงานที่ภาคภูมิใจ

1. เจ้าของลิขสิทธิ์โปรแกรมวิเคราะห์นิสัย HabitScan นวัตกรรมทดสอบจิตวิทยา พ.ศ. 2553

2. คนต้นแบบสวนดุสิต คิดดีทำดี สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ม.สวนดุสิต พ.ศ. 2554

3. นำกิจกรรมบรรยายในค่ายเยาวชนกว่า 1,000 คน ในเวที Youth Leadership
Seminar พ.ศ. 2556

4. The Winner of Golden Men ชนะเลิศโครงการวิทยากรมืออาชีพ มนุษย์ทองคำ พ.ศ. 2558


 

 

 

อ. ธนกร โชติธรรมธนากร

Thanakorn Chotdhammathanakorn

 ผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาด้านการบำบัด และพัฒนาศักยภาพชีวิต

 ระดับจิตใต้สำนึกแบบองค์รวม

 C.Ht., EFT, M.QEM., M.Ht.

 

 

 

ประวัติการศึกษา

 

• ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต สาขาการประกอบการ มหาวิทยาลัยบูรพา (GPA 3.33)

 

• ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ บัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ (GPA 3.27 เกียรตินิยมอันดับ2)

 

 

 

ประสบการณ์

 

วิทยากร

 

• หลักสูตร “ศาสตร์วิเคราะห์พฤติกรรมผู้เรียนเพื่อออกแบบการสอนรายบุคคล”

 

ให้สถาบัน Get up Teacher (คูปองครู 2018)

 

• หลักสูตร “พัฒนาจิต สู่ภาวะผู้นำ” ให้วิทยาลัยอาชีวศึกษา เทศบาบอ้อมน้อย

 

• หลักสูตร “ปั่นฝัน บรรลุสู่ความสู่ความสำเร็จ”

 

• หลักสูตร “สรรสร้างจินตนาการลูกน้อย สู่ความสำเร็จ” ให้สถาบันเสริมกล้า

 

• หลักสูตร “เรื่องออนไลน์ ง่ายนิดเดียว” ให้บจก. พระรามเก้าเน็ตเวิร์ค

 

• หลักสูตร “Great Leader” ให้บจก.พระรามเก้าเน็ตเวิร์ค

 

 

 

นักบำบัด

 

ด้านจิตใต้สำนึกแบบองค์รวม โดยใช้กระบวนการ Hypnosis

 

Hypnotherapy ผสมผสาน การบำบัดด้วยส้อมเสียงวินิจฉัยโรค เชี่ยวชาญด้าน

 

บำบัดอาการภาวะซึมเศร้า แพนนิค ความกลัว ไบโพล่า และขจัดอาการอื่นๆ

 

 อื่นๆ

 

• นักส้อมเสียงบำบัด ด้านความถี่ และพลังงานบำบัด ณ ทัณฑสถานหญิง

 

คลองเปรม (เรือนผู้ป่วย) ประจำปี 2562

 

• นักบำบัดใน โครงการบำบัดแก้ไขฟื้นฟูเด็กและเยาวชน เฉพาะรายแบบไร้

 

รอยต่อ ประจำปี 2562 ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา

 

• พิธีกร (อิสระ)

 

• ผู้จัดการแผนกฝึกอบรม และวิเคาระห์สมาชิก บจก.พีอาร์ไนน์ คอร์ปอเรชั่น

 

• ผู้จัดการส่วนสำนักงาน บจก.ไลออน์ แม็คสตีล (ประเทศไทย)

 

• ผู้จัดการทั่วไป บจก. คาร์ แคร์ ดิลิเวอรี่ จำกัด

 

• นักวิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมเมอร์ ธนาคารซูมิโตโม

 

(สาขาประเทศไทย)

 

• โปรแกรมเมอร์ ธนาคาร ซากุระ (สาขาประเทศไทย)

 

• โปรแกรมเมอร์ ธนาคารไทยพาณิชย์

 

 

 

การพัฒนาศักยภาพตนเอง

 

• หลักสูตร ENERGY SOUL UNIVERSE โดย อจ.ประสาน กัมบีร์

 

ผู้เชี่ยวชาญด้านศาสตร์ พลังงานเพื่อการตื่นรู้

 

• หลักสูตร CHAKRAS & PRANIC โดย อจ.วรพงษ์ สอนสะอาด

 

ผู้เชี่ยวชาญด้านศาสตร์ พลังงาน จักระ และปราณ

 

• หลักสูตร พลังกายทิพย์เพื่อสุขภาพ ระดับปฐมจักระ และพัฒนาจักระ

 

โดย สถาบันพลังกายทิพย์เพื่อสุขภาพ คุณย่าเยาวเรศ บุญนาค

 

พฤษภาคม 61

 

• หลักสูตร แลนด์มาร์คฟอรั่ม โดย บจก. แลนด์มาร์ค เวิลด์ไวด์

 

(สาขาประเทศไทย) พฤศจิกายน 59 – กุมภาพันธ์ 60

 

 

 

ประกาศนียบัตร-วุฒิบัตร

 

 

 

พลังจิตใต้สำนึก ระดับชั้นสูง โดย ศูนย์ค้นคว้าและฝึกอบรมพลังจิตใต้สำนึก กรกฎาคม 2560 

 

พลังจิตใต้สำนึก ระดับชั้นกลาง โดย ศูนย์ค้นคว้าและฝึกอบรมพลังจิตใต้สำนึก มิถุนายน 2560 

 

พลังจิตใต้สำนึก ระดับชั้นต้น โดย ศูนย์ค้นคว้าและฝึกอบรมพลังจิตใต้สำนึก พฤษภาคม 2560

 

ส้อมเสียงวินิจฉัย 101 โดย สถาบันส่งเสริมสุขภาพกายและจิตวิญญาณ สิงหาคม 2562 

 

Training Manager โดย สถาบัน SiamHR กรกฎาคม 2562 

 

Basic Power of Crystal New Evolution โดย สถาบัน Merlin Great of Wizard กุมภาพันธ์ 2562 

 

Master of Quantum Healing & Energy Medicine โดยศูนย์สร้างสรรค์จิตรวิวัฒน์ เมษายน - ธันวาคม 2561 

 

Master Hypnotherapy Trainer โดยศูนย์สร้างสรรค์จิตรวิวัฒน์ เมษายน - ธันวาคม 2561 

 

EFT: Emotional Freedom Techniques โดย ศูนย์สร้างสรรค์จิตรวิวัฒน์ กรกฎาคม 2560

 


 

 

 

 อ.อรรถกร คำธิตา

Auttagon Kamthita
M.Eng., Pro.Ht., C.Ht., C.NLP Practitioner

ประวัติการศึกษา
• ปริญญาตรี : B.Sc. (Industrial Chemistry ) เกียรตินิยมอันดับ 2 จาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU)
• ปริญญาโท : M.Eng.( Chemical Engineering) จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (KMUTT)
ประวัติการฝึกอบรมเกี่ยวกับพลังจิตใต้สำนึก จิตวิทยา และการพัฒนาศักยภาพ
• ประกาศนียบัตรนักสั่งจิตบำบัดมืออาชีพ รุ่นที่ 1 (Professional Hypnotherapist : Pro.Ht.)
จากศูนย์ค้นคว้าและฝึกอบรมพลังจิตใต้สำนึก
• ประกาศนียบัตรนักบำบัดจิตใต้สำนึกชั้นสูง รุ่นที่ 14 (Advanced Hypnotherapist : C.Ht.)
จากศูนย์ค้นคว้าและฝึกอบรมพลังจิตใต้สำนึก
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Neuro Linguistic Programming Practitioner : NLP
จากศูนย์ค้นคว้าและฝึกอบรมพลังจิตใต้สำนึก
• ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร Psychology of Human Relations
จากศูนย์ฝึกอบรม บมจ.การบินไทย
• ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร Management Psychology
จากศูนย์ฝึกอบรม บมจ.การบินไทย
• ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร Counselling Techniques
จากศูนย์ฝึกอบรม บมจ.การบินไทย
• ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร Self-Development through Group Process
จากศูนย์ฝึกอบรม บมจ.การบินไทย

• ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร Strategic Human Resource Management
จากศูนย์ฝึกอบรม บมจ.การบินไทย
• เกียรติบัตรโครงการ Orientation and Familiarization Coach Team (OFCT)
จาก บมจ.การบินไทย

ประวัติการทำงาน
• ผู้จัดการกองสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศ หน่วยธุรกิจบริการการบิน
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) พ.ศ. 2558-ปัจจุบัน
• ผู้จัดการแผนกบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ หน่วยธุรกิจบริการการบิน
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) พ.ศ. 2553-2557
• วิศวกรโครงสร้างอากาศยาน (Aircraft Structure Engineer) รับผิดชอบฝูงบิน Airbus A330 และ A340 ของฝ่ายช่าง บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) พ.ศ. 2532-2552
• วิศวกรฝ่ายผลิต ( Production Engineer) บริษัท Fufikura (Thailand ) จำกัด พ.ศ.2530-2531
ประสบการณ์การเป็นวิทยากร และ อาจารย์พิเศษ
• เป็นวิทยากรพิเศษให้ภาควิชาบริหารอุตสาหกรรม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
• เป็นวิทยากรพิเศษในการบรรยายระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO14001 ของฝ่ายช่าง บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)ให้กับคณาจารย์และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• เป็นวิทยากรพิเศษในการบรรยายระบบบำบัดน้ำเสีย ของฝ่ายช่าง บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)ให้กับคณาจารย์และนักศึกษาพยาบาล ของโรงพยาบาลหัวเฉียว
• เป็นวิทยากรพิเศษในการบรรยาย วิชา Material Knowledge , Corrosion Information & Treatment , Receiving Inspection Technique และ EMS Implementation and Documentation ให้กับกองฝึกอบรมช่าง ฝ่ายช่าง บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
• เป็นอาจารย์พิเศษในการอบรมวิชา Aircraft Engineering Materials ให้กับนักศึกษาหลักสูตร อิเล็กทรอนิกส์การบิน ของสถาบันการบินพลเรือน
ประวัติการฝึกอบรมพิเศษอื่นๆ
• Composite to Material Selection & Application, Cleveland, Ohio, USA.
• Electro-Plating for Aircraft Engine Parts, KLM ,NETHERLAND.
• B737-400/Advance Composite Repair, Seattle , USA.
• Airline Environmental Symposium, Seattle, USA.
• The EXXON Laboratory Training, Sarnia , CANADA.
• Transparency Technologies on-site training, Sully, FRANCE.
• Aircraft Structure Repair for Engineers-Metallic Structure, Toulouse, FRANCE.
• EMS Lead Auditor Training Course, BVQI, Thailand.
• Middle Management Seminar, Chulalongkorn University ,Thailand.
• หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร ตามกฏกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

 


 

 

 

อ.ภญ. วรรณกาญจน์ จรูญพรพงศ์

Wannakan Jaronponpong
M.Sc., B.Sc.Pharm, NLP, C.Ht.

Coach Looktan

CEO and certified Relations & Wealth Coach


Areas of Expertise:

BusinessCommunication PresentationSkills Leadership
Emotional Intelligence Time & StressManagement BuildingHigh PerformanceTeam
Train The Trainer Sales & Relationship Management ManagerialEffectiveness
Customer Service Excellence NLP (Neuro LinguisticPrrogramming) Positive Psychology


• Professional Hypnotherapist of The Centre of research and training subconscious power

• ICF Certified coach of Stark Trainings (Thailand) and Futurasia Professional (Singapore)

• CEO and founder of DR. THO EXPERT Co.Ltd.

 Relationship Coach of The International Association of Professions Career College, 23 December 2020  

✓ ACTH Certified Coach by ICF

✓ NLP certified by the American Board of NLP (ABNLP)

✓ Time Line Therapy® certified by Time Line Therapy® Association

✓ NLP Coaching Certification by Coaching Division of ABNLP

✓ Master Hypnotherapy Certification by The Centre of research and training subconscious power

✓ Creasitive Thinking Certification by Creativitiy centre / Creative thinking certificate

✓ Certification of Effective coaching and feedback for full performance

✓ Certification of Clinical selling skill

✓ Certified Communication TVC by Bundit universe

✓ Certified Communication writing by Thawatchai DD Press

✓ Certified health spa by Thai Ministry of public health

✓ 13+ Years experience on pharmaceutical science, biological and health products

✓ 13+ Years experience on sale, marketing and strategic execution

✓ M.Sc. Social Administrative Pharmacy, Chulalongkorn University

✓ B.Sc. Pharm (2nd Honor), Khon Kaen University

 


 

 

 อ. วิภานันท์ พุทธามาตย์
Wiphanan Phutthamart
EFT, NLP, C.Ht., Pro.Ht., C.NLP Practitioner
นักสั่งจิตฯบำบัด,​ นักปลุกพลัง เพื่อพัฒนาศักยภาพ


ประวัติการศึกษาเพิ่มเติม
• ประกาศนียบัตรนักสั่งจิตบำบัดมืออาชีพ รุ่นที่ 1 ( Professional Hypnottherapist Pro.HT. )
November 2019 จากศูนย์ค้นคว้าและฝึกอบรมพลังจิตใต้สำนึก
• ประกาศนียบัตรนักบำบัดจิตใต้สำนึกระดับสูง รุ่นที่ 14 ( Advanced Hypnotherapy Training Course ) September 2019 จากศูนย์ค้นคว้าและฝึกอบรมพลังจิตใต้สำนึก
• ประกาศนียบัตรนักบำบัดจิตใต้สำนึกระดับกลาง(Intermediate Hypnotherapist) July 2019
จากศูนย์ค้นคว้าและฝึกอบรมพลังจิตใต้สำนึก
• ประกาศนียบัตรนักบำบัดจิตใต้สำนึกระดับต้น(Basic Hypnotherapist) July 2018 จากศูนย์ค้นคว้าและฝึกอบรมพลังจิตใต้สำนึก
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร (Neuro Linguistic Programming Practitioner : NLP)จากศูนย์ค้นคว้าและฝึกอบรมพลังจิตใต้สำนึก
• ศาสตร์พลังจักรา
•หลักสูตรตัวแทนออกของสถาบันการศุลกากร
ตำแหน่งปัจจุบัน
• ประธานผู้บริหาร Triplenine Intertrading Company
• ประธานผู้บริหาร Thanawath Intertrading Company
• ประธานผู้บริหาร SuangLuang Garden View Resort
• ประธานผู้บริหาร Navacharoen Tour
• Freight Forwarder ประสบการณ์ 30 ปี

- ประกาศนียบัตร (Certificate NLP Master Pratitioner) 11 October 2020 จากศูนย์ค้นคว้าและฝึกอบรมพลังจิตใต้สำนึก
- ประกาศนียบัตร (EFT: Emotional Freedom Techniques ) 20 December 2020 จาก ศูนย์ค้นคว้าและฝึกอบรมพลังจิตใต้สำนึก 
- ประกาศนียบัตร (Improving Creates Success Capvision)24 September 2021 จากสถาบัน Capvision โดย อ.อนุสรณ์ หนองนา
- ปลุกยักษ์ โดยโค้ชสิริลักษณ์ ตันศิริ
- จ้าวแห่งการสื่อสาร โดยโค้ชสิริลักษณ์ ตันศิริ
- สมองเงินล้าน โดยโค้ช สิริลักษณ์ ตันศิริ
- กฏดึงดูดขั้นเทพ “จิตมหาเศรษฐี” โดย อ.วันชัย ประชาเรืองวิทย์

 


 

 

อ.โชคชัย มงคลสินธุ์
M.S.Public health, Prof.Ht., C.Advance Ht, C.Advance NLP

.....................................................................

 


 

 

 


อ.กุลธิดา กุลนาวิน
Kultida Kulnawin
MSc., C.Ht., C.NLP Practitioner


ประวัติการศึกษา
B.A. Bachelor of Arts (Information and Library Science), Silpakorn University

 

MSc International Business Finance with Merit (เกียรตินิยมอันดับ2), Bournemouth University, United Kingdom

 

ประวัติการฝึกอบรมเกี่ยวกับพลังจิตใต้สำนึก จิตวิทยา และการพัฒนาศักยภาพ

ประกาศนียบัตรนักสั่งจิตบำบัดมืออาชีพ รุ่นที่ 1 (Professional Hypnotherapist : Pro.Ht.)
จากศูนย์ค้นคว้าและฝึกอบรมพลังจิตใต้สำนึก

• ประกาศนียบัตรนักบำบัดจิตใต้สำนึกชั้นสูง รุ่นที่ 14 (Advanced Hypnotherapist : C.Ht.)
จากศูนย์ค้นคว้าและฝึกอบรมพลังจิตใต้สำนึก

• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Neuro Linguistic Programming Practitioner: (NLP Practitioner)
จากศูนย์ค้นคว้าและฝึกอบรมพลังจิตใต้สำนึก
ผ่านการอบรมหลักสูตร จิตวิทยาการบริหารและจูงใจลูกน้อง จากสถาบัน Professional Training Solution

ประวัติการฝึกอบรมด้านอื่นๆ

วุฒิบัตรการผ่านการฝึกอบรมและสอบประมวลความรู้ผ่านเกณฑ์ โครงการ Certificate of Business Advisor รุ่นที่2 จากคณะเศรษฐศาสตร์ และบริษัท เอฟ พี เอ็ม เซอร์ทิฟิเคต จำกัด
ผ่านการอบรมหลักสูตร พัฒนาภาวะผู้นำเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ทีมงาน จาก สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
ผ่านการอบรมหลักสูตร บุคลิกภาพและการปรากฏกายที่ดี จาก Motivational Training Institute
ผ่านการอบรมหลักสูตร Sales Supervisor & Area Manager จาก Professional Training Solution
ผ่านการอบรมหลักสูตร กลยุทธ์การบริหารลูกค้าด้วย CRM เพื่อเพิ่มยอดขายและรักษาสายสัมพันธ์
ผ่านการอบรมหลักสูตร นักขาย 360 องศา จาก บริษัท Hipo Training & consultancy Co.,Ltd
ผ่านการอบรมหลักสูตร โหงวเฮ้ง จาก อาจารย์ชัญญาภัค วิทยาอนุมาส
ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร การเป็นนักวิเคราะห์ทางธุรกิจและเศรษฐกิจ รุ่นที่ 36 จาก คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร Leadership & Coaching จาก CC Knowledge Base Co.,Ltd
ตำแหน่งปัจจุบัน

General Manager and Director บริษัท Integrated Quality Services Co.,Ltd

• Professional Hypnotherapist of The Centre of research and training subconscious power

 


 

 

อ.ฉันทนา ปัญญาอิ่นแก้ว
Chantana Panyainkaew
M.Sc., NLP, C.Ht.

ประวัติการศึกษา :-

ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ1) มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต

การศึกษาและฝึกอบรมเพิ่มเติม :-

ประกาศนียบัตร นักสั่งจิตบำบัดมืออาชีพ รุ่มที่1 จากศูนย์ค้นคว้าและฝึกอบรมพลังจิตใต้สำนึก
ประกาศนียบัตร หลักสูตรพลังจิตใต้สำนึก ระดับชั้นสูง รุ่น14 จากศูนย์ค้นคว้าและฝึกอบรมพลังจิตใต้สำนึก
ประกาศนียบัตร หลักสูตรพลังจิตใต้สำนึก ระดับชั้นกลาง จากศูนย์ค้นคว้าและฝึกอบรมพลังจิตใต้สำนึก
ประกาศนียบัตร หลักสูตรพลังจิตใต้สำนึก ระดับชั้นต้น จากศูนย์ค้นคว้าและฝึกอบรมพลังจิตใต้สำนึก
ประกาศนียบัตร The Coach Neuro Linguistic Programming จาก สถาบัน NLP Infinity Training
ประกาศนียบัตร The Coach Neuro-Business Mastery จาก สถาบัน NLP Infinity Training

Visitors: 2,877,217