ศูนย์ค้นคว้าและฝึกอบรมพลังจิตใต้สำนึก  (The Center of Research and Training Subconscious Mind Power)

 สิ่งที่ท่านจะได้รับจากการฝึกอบรม

 

What you will achieve

สิ่งที่ท่านจะประสบความสำเร็จ

1. Getting rid of your negative thoughts. 1. ขจัดความคิดในทางลบให้หมดไป
2. Having good positive thoughts. 2. ช่วยให้มีความคิดในทางบวกดีขึ้น
3. Your imagination is brighter. 3. ความคิดและสมองของท่านแจ่มใสขึ้น
4. The Power of Mind. 4. มีพลังจิตแข็งแกร่งขึ้น
5. Mind and body are strong and healthy. 5. สุขภาพจิตและกายแข็งแรง
6. You feel happier than before. 6. ท่านจะรู้สึกมีความสุขมากขึ้น
7. Slow down your ageing. 7. ชะลอความชราของท่านได้
8. Be able to induce yourself and others. 8. สามารถสั่งจิตหรือโปรแกรมจิตให้ตนเองและผู้อื่นได้
9. To have a certificate after training. 9. ได้ประกาศนียบัตรรับรองการฝึกอบรม
10. Be able to heal some kind of illnesses for yourself and others :
Smoking cigarettes, Overweight or fatness, Thinness or too thin, Strain, Laziness, Sleeplessness, Depressed, And many others

10. ช่วยแก้ไขปัญหาของตนเองและผู้อื่นได้ ได้แก่:
การสูบบุหรี่, น้ำหนักเกินหรืออ้วน, ความผอมหรือผอมเกินไป, ความเครียด, ความเกียจคร้าน, การนอนไม่หลับ, อาการซึมเคร้า, และอื่นๆอีกมากมาย

11. Be able to show some kinds of your mind power.
( These should not be mentioned here )

11. สามารถแสดงพลังจิตบางอย่างได้
(ไม่อาจจะกล่าวถึงในที่นี้)

 

 

Visitors: 2,877,215