หลักสูตร พลังจิตใต้สำนึก ระดับชั้นสูง

หลักสูตร พลังจิตใต้สำนึก ระดับชั้นสูง

Advanced Hypnosis-Hypnotherapy Training Course

หัวข้อในการฝึกอบรม   ระเวลา  4 วัน   (40 ชั่วโมง ทั้งกลางวันและกลางคืน)

 1. การสั่งจิตบำบัดโบราณ และ การสั่งจิตบำบัดสมัยใหม่   Ancient Hypnotherapy and Modern Hypnotherapy
 2. รูปแบบของ การสั่งจิตบำบัด  Types of Hypnotherapy
 3. ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการสั่งจิตบำบัด  Misconceptions about Hypnotherapy
 4. อันตรายจากการสั่งจิตบำบัด  Dangers of Hypnotherapy
 5. ปรากฏการณ์มหัศจรรย์จากการสั่งจิต  Hypnotic Phenomena


 6. สภาวแวดล้อมและเครื่องมือช่วยในการสั่งจิต The Hypnotic  Environment and Use of Specific Aids
 7. คุณสมบัติของนักสั่งจิตและนักสั่งจิตบำบัด  Qualifications of the Hypnotist and Hypnotherapist
 8. กระบวนการสั่งจิต  The Hypnotic Process
 9. การกำหนดการรับการสั่งจิตได้ไว  Determining Susceptibility
10. การทดสอบการสั่งจิต     Suggestibility Testing
11. เทคนิคการจูงจิตแบบต่าง ๆ     Inducing: Various induction  techniques
12. เทคนิคการสั่งจิตลึกและการทดสอบความลึก  Deepening Techniques and Depth Testing

13. การปฏิบัติต่อการต่อต้าน  Dealing with Resistance
14. กฏและจรรยาของนักสั่งจิตบำบัด       The Law and Hypnotherapists’ Ethics
15. การสั่งจิตย้อนอดีต     Past Life Regressions
16. การบริหารจิตนิ่ง – กายไหว    Doing Exercises: Still Mind – Moving Body
17. ฝึกการหายใจแบบต่าง ๆ  Practice Different Types of Breathing
18. ฝีกการผ่อนคลายแบบต่าง ๆ  Practice Different Types of Relaxing
19. ฝึกจินตนาการแบบต่าง ๆ  Practice Different Types of Imaginagion and Visualization
20. การสาธิต สั่งจิตเดี่ยวและเป็นกลุ่ม    Demonstrations Private and Group Participation
21. การสั่งจิตลดอายุ     Age Regression
22. การพูดก่อนจูงจิต     Pre-Induction Talk
23. การสั่งจิตขณะตื่น        Waking Hypnosis
24. การสั่งจิตเข้าสู่สมาธิได้อย่างรวดเร็ว   Giving suggestions into Deep Meditation Rapidly
25. วิธีจิตวิทยาบำบัด   Psychotherapy Methods
26. การสั่งจิตบำบัด  Hypnotherapy
27. การสั่งจิตลดน้ำหนัก  Weight Loss
28. การสั่งจิตเลิกสูบบุหรี่    Stop Smoking
29. การสั่งจิตติดต่อเพิ่มความลึก   Post Hypnotic Suggestion
30. การสั่งจิตให้ลืมบางส่วน หรือ ลืมทั้งหมด  Amnesia
31. การสั่งจิตให้มีความจำดี    Good Memory
32. สั่งจิตควบคุมความเจ็บปวด   Pain Control or Pain Management
33. การสั่งจิตระลึกชาติ    Past Lives Regression
34. ฝึกถอดจิตออกจากร่างกาย   Astral Projection or Out-of-Body Experience
35. วิธีสร้างพลังอำนาจจิตเหนือสสาร   How to Create the Power of Mind Over matter
36. สอบข้อเขียนและปากเปล่า   Oral and Written Exams
37.  รับประกาศนียบัตร วิชาพลังจิตใต้สำนึก ระดับ  ชั้นสูง  มีความสง่างาม

ค่าลงทะเบียน ท่านละ         บาท  
ระยะเวลาเรียน: 4 วัน
รวมค่าอาหารบุฟเฟ่ต์ และ ของว่างเบรค 4 วัน  ค่าห้องพัก 3 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน) ค่ารถบัสรับส่งไป-กลับ  ค่าเอกสาร ตำราเรียน ค่าประกาศนียบัตรรับรองที่สวยงาม มีค่า มีเกียรติ สมศักดิ์ศรี
สถานที่จัด:  รีสอร์ทต่างจังหวัดใกล้ๆกรุงเทพฯ 

Visitors: 2,874,347