หลักสูตร พลังจิตใต้สำนึกเยาวชน

หลักสูตร พลังจิตใต้สำหรับสำนึกเยาวชน

( Hypno-NLP for Youth Training Couse ) 2 วัน

แนะนำหลักสูตร :   


หลักสูตรพลังจิตใต้สำนึก คือการพัฒนาผู้นำและทีมงานให้มีประสิทธิภาพสูง และการอยู่ร่วม

กันอย่างเข้าใจด้วยกระบวนการสื่อสารระบบประสาทที่เน้นกิจกรรม(Workshop) ผ่านมิติ

พัฒนาทั้ง 4 ได้แก่ จินตนาการ อารมณ์ พลังคำพูดและมนุษยสัมพันธ์ เพื่อการ  ตั้งเป้าหมาย

และสร้างผลลัพธ์ความสำเร็จตามที่ปรารถนาได้ในระยะเวลารวดเร็ว โดยหลักสูตรบูรณาการ

และประยุกต์จากท่านอาจารย์ ดร.บุญเลิศ สายสนิท  จุดเด่นเป็นกุญแจความสำเร็จที่ออก

แบบสำหรับเยาวชน โดยเน้นกิจกรรมพัฒนาศักภาพเริ่มต้นจากการร่วมตั้งเป้าหมายและให้

แรงบันดาลใจเพื่อพัฒนาชีวิตในด้านต่างๆ เช่น ด้านสุขภาพ การเรียน ความรัก ความสัมพันธ์ 

ความฝัน การยอมรับ พฤติกรรมนิสัย พรสวรรค์และความกล้าแสดงออก เป็นต้น 

เครื่องมือการโปรแกรมจิตใต้สำนึก การสื่อสารระบบประสาท ฐานกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้นำ เอกสารคู่มือและการบ้านติดตามผลหลังอบรม


วัตถุประสงค์

1. ค้นพบตนเอง สร้างความตระหนักรู้เพื่อความฉลาดทางอารมณ์ในการใช้ชีวิต   

2. เรียนรู้คู่คุณธรรม และพัฒนาภาวะผู้นำ เพื่อสร้างความมั่นใจและความกล้าแสดงออก      

3. เทคนิคการสร้างความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ และวัดผลได้จริง

 

ผลประโยชน์ต่อผู้เข้าอบรม

1. รู้เป้าหมายชีวิต เข้าใจตนเองและผู้อื่น และวิธีดูแลรักษาจิตใจ                             

2. เพิ่มความมั่นใจในตน ส่งเสริมการเห็นคุณค่ายอมรับข้อดีและข้อเสียในตัวเอง        

3. มีทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์                                  

4. ได้รับแนวทางสื่อสารและปลุกพลังเพื่อความสำเร็จรายบุคคล
                                         

ผลประโยชน์ต่อครอบครัว 

1. ได้บุตรหลานที่มีคุณภาพ เข้าใจตนเองและผู้อื่น และมีเป้าหมายชีวิต                  

2. ได้เห็นศักยภาพที่แท้จริงของบุตรหลาน นำไปสู่การวางแผนอนาคตที่เหมาะสม                    

3. ได้บุตรหลานที่มีความฉลาดทางอารมณ์ คิดบวก มีคุณธรรมและทัศนคติที่ดี

 

หัวข้อการอบรม 

-     การค้นพบตนเองและเข้าใจผู้อื่นด้วยการโค้ชและแบบทดสอบจิตวิทยา                     

-     ประวัติและความเป็นมาของ Hypno-NLP                                                    

-     4 เสาหลักของ NLP และพลัง 4 จินตนาการ,ความเชื่อ,ศรัทธา,ลงมือทำ

-     เทคนิคสื่อสารระบบประสาท การสวมการเป็น(Being) , ทิ้งสมอ (Anchoring) , พลังคำพูด (Self-Talk), การปลดปล่อยอารมณ์, การสั่งจิตใต้สำนึก (Self-Hypnosis)   

-     ระบบหมู่ และการทำงานเป็นทีม

 

วิธีการฝึกอบรม 

บรรยาย 30% การแบ่งปันและมีส่วนร่วมประกอบเกมกิจกรรมกลุ่ม 60%  ถามตอบ 10% 

ระยะเวลาการสัมมนา 2 วัน (12 ชั่วโมง) 09.00 – 16.30 น.  และติดตามผล 3 เดือน

จำนวนผู้เข้าอบรม  ตั้งแต่ 30 – 50 คน

 

กระบวนการอบรม 

1. Scanning: กรอกใบสมัคร เก็บข้อมูล 

2. Learning: การบรรยายและสาธิต

3. Workshop: กิจกรรมทดสอบศักยภาพและปฏิบัติลงมือทำ

4. Training: โปรแกรมฝึกฝนตามบทฝึกแบบเดี่ยว คู่ และกลุ่ม 

5. Resulting: ประเมินผลลัพธ์หลังการอบรม 

ค่าลงทะเบียนเรียน คนละ       บาท   
ระยะเวลาเรียน 2 วัน รวม ค่าเอกสาร อาหารเที่ยงบุฟเฟต์  ของว่างช่วงเบรค 2 ช่วงเช้า-บ่าย และรับมอบประกาศนียบัตรรับรองที่มีค่าสวยงามเป็นเกียรติ 
กำหนดการจัดฝึกอบรม :  ช่วงปิดเทอม (เมษายน และพฤศจิกายน)
สถานที่จัด:  ห้องจัดประชุมสัมมนา 

 

Visitors: 2,874,350