หลักสูตร Certified NLP Master Practitioner

คอร์สเรียนฝึกอบรมหลักสูตร NLP Master Practitioner 6 วัน

( Neuro Linguistic Programming Master Practitioner Training Course 6 Days. )

     
หัวข้อในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (ระดับสูง 6 วัน)  

 

ลำดับที่

หัวข้อ

 1

ทบทวนความรู้ในระดับต้น แบ่งปันการนำศาสตร์ NLP ไปปรับใช้กับชีวิตและการทำงาน

 2

 การทำงานของสมอง (Brain System)

 

โมเดลในการสื่อสารของ NLP (NLP Model of Communication)

การจัดเรียงลำดับทางความคิดและการสื่อสาร (Chunking & Hierarchy of Ideas)

3

ค่านิยม (Values) และความเชื่อ (Beliefs) ของแต่ละบุคคล

4

เทคนิคกำจัดความเชื่อที่เป็นตัวสกัดกั้นศักยภาพตัวเอง (Limiting Beliefs)

 5

Milton Model (Hypnotic Language Patterns) เทคนิคการสื่อสารที่ให้พลังบวก

 6

Meta Model เทคนิคการตั้งคำถามเพื่อลดการบิดเบือนข้อมูล

7.  

NLP เทคนิค และ การฝึกปฏิบัติ(NLP Techniques  and Practices)

  • Part Integration(เทคนิคการแก้ไขความขัดแย้งในตัวเอง ระดับจิตใต้สำนึก สร้างความเป็นหนึ่งเดียวของจิตและกาย
  • New Behavior Generator เทคนิคในการเปลี่ยนภาพแห่งความสำเร็จโดยสร้างเป็นความคิด ความรู้สึก พฤติกรรมที่นำปไปสู่ความสำเร็จ
  • Metaphors คำอุปมาอุปไมย เทคนิคการเล่าเรื่องที่ผู้นำทั้งหลายใช้ในการจูงใจคน
  • Anchoring เทคนิคการสร้างสภาวะจิตทางบวก(Positive State)
  • Timeline Therapy เทคนิคการบำบัดด้วยเส้นเวลา 
  • Double Dissociation การถอดร่าง 2 ชั้น
  • Score Model เครื่องมือสำหรับการวินิจฉัย และการออกแบบผลลัพธ์ที่พึงปราถนา
  • NLP Logical Level of change กระบวนการพัฒนาศักยภาพด้วยตรรกะ 5 ระดับที่เน้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลง(Outcome Focus, Purpose, Identity,  belief and Value, Capabilities, Behavior,Environment)
  • Goal Setting การตั้งเป้าหมาย

8

ทำไม NLP จึงนำไปใช้ไม่ได้ผล

 9

7 ขั้นตอนสู่ความสำเร็จแบบ NLP

 10

จรรยาบรรณของการนำศาสตร์ NLP ไปใช้ในการบำบัด

11 สอบฝึกปฏิบัติ
12. การทำแบบประเมินตนเอง
  NLP Certification Ceremony & Pictures!!

  

 ***คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม :  จบหลักสูตร NLP ระดับชั้นกลาง หรือ NLP Practitioner มาแล้วเท่านั้น

 ค่าลงทะเบียน ท่านละ          บาท  รวมค่าเอกสาร ตำราเรียน อาหารเที่ยงบุฟเฟ่ต์  ของว่างเบรค 2 ช่วงเช้า-บ่าย  ตำราเรียนและประกาศนียบัตรมีค่า รับรองสวยงามเป็นเกียรติ

  สถานที่จัด:   ห้องจัดประชุมสัมมนา

 

Visitors: 2,874,352